კულინარია

ფუმფულა ღვეზელი ხაჭოთი

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 10.09, 2022 წელი

ღვეზელი ხაჭოთი
დაკოპირებულია

ხაჭოს გემრიელი ღვეზელის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან"

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

ცო­მი – 350 გრა­მი ფქვი­ლი, 1 შე­კ­ვ­რა ცო­მ­ის გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი, 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, 20 გრა­მი ვა­ნ­ი­ლ­ის შა­ქ­ა­რი, 250 გრა­მი მა­წ­ო­ნი ან იო­გ­უ­რ­ტი, 2 კვე­რ­ც­ხი.

ში­გ­თ­ა­ვ­სი: 500 გრა­მი ხა­ჭო, 3 კვე­რ­ც­ხი, 75 გრა­მი შა­ქ­ა­რი (ორი სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი), ერ­თი სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მო­ც­ვი ერ­თი კო­ვ­ზი შა­ქ­რ­ით, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი.

მო­ს­ა­ყ­რ­ე­ლ­ად: 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, 100 გრა­მი ფქვი­ლი, 100 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, 200 გრა­მი მო­ც­ვი, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რა.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ო­ბი ფო­რ­მა უნ­და იყ­ოს 25-35 სა­ნ­ტ­ი­მ­ე­ტ­რი დი­ა­მ­ე­ტ­რ­ის.

შავ მოცვს წი­ნ­ა­ს­წ­არ მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ერ­თი კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი. თა­სი შე­ა­ნ­ჯ­ღ­რ­ი­ეთ, რომ შა­ქ­ა­რი კე­ნ­კ­რ­ა­ზე თა­ნ­ა­ბ­რ­ად გა­დ­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­დ­ეს. ცა­ლ­კე თა­ს­ში ფქვი­ლ­ში შე­უ­რ­ი­ეთ გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ შა­ქ­ა­რი, ვა­ნ­ი­ლი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ცა­ლ­კე ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხი და იო­გ­უ­რ­ტი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ფქვი­ლ­ი­ან მა­ს­ას და მო­ზ­ი­ლ­ეთ ცო­მი. ფო­რ­მ­ას წა­უ­ს­ვ­ით კა­რ­ა­ქი და ჩა­ა­ს­ხ­ით ცო­მი.

ში­გ­თ­ა­ვ­ს­ი­ს­თ­ვ­ის ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ი­დ­ან გა­მ­ო­ა­ც­ა­ლ­კ­ე­ვ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი და ცი­ლა. ცი­ლ­ას და­უ­მ­ა­ტ­ეთ სულ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ გა­თ­ე­თ­რ­ე­ბ­ა­მ­დე. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ შა­ქ­ა­რი და ის­ევ კა­რ­გ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. ხა­ჭ­ოს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი. აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად და ნელ-ნე­ლა შე­უ­რ­ი­ეთ ათ­ქ­ვ­ე­ფ­ი­ლი ცი­ლა, მოაყარეთ შაქრის პუდრა.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ მო­ს­ა­ყ­რ­ე­ლი: ცა­ლ­კე თა­ს­ში ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ში შე­უ­რ­ი­ეთ ფქვი­ლი, შა­ქ­ა­რი, და­რ­ბ­ი­ლ­ე­ბ­უ­ლი კა­რ­ა­ქი და აქ­ც­ი­ეთ ფხვნი­ლ­ად.

ხა­ჭ­ოს მა­სა წა­უ­ს­ვ­ით ცომს ზე­მ­ო­დ­ან და მო­ა­ს­წ­ო­რ­ეთ. შე­მ­დ­ეგ მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ შა­ქ­რ­ი­ა­ნი ფხვნი­ლი. მო­ც­ვი და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ზე 35 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ცო­ტა რომ გა­ც­ი­ვ­დ­ე­ბა, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი მო­ც­ვი და შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რა.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი