კულინარია

ფორთოხლისა და მანდარინის ჩიზქეიქი სალომე ბაკურაძისგან

№51

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 30.12, 2021 წელი

სალომე ბაკურაძის კერძი
დაკოპირებულია

სა­კ­მ­ა­ოდ კა­რ­გი ხე­ლი მაქვს და გე­მ­რ­ი­ე­ლი კე­რ­ძ­ე­ბ­იც გა­მ­ო­მ­დ­ის. ზო­გ­ა­დ­ად, თუ რა­მე მო­ვ­ი­ნ­დ­ო­მე, აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად გა­მ­ო­მ­ი­ვა. გუ­რ­მ­ა­ნ­იც ვარ და მი­ყ­ვ­ა­რს გე­მ­რ­ი­ე­ლი სა­კ­ვ­ე­ბი. ეს ად­რე წო­ნ­ა­ზე მე­ტ­ყ­ო­ბ­ო­და კი­დ­ეც, თუ­მ­ცა, ბო­ლო წლე­ბ­ია, სა­კ­უ­თ­ა­რი თა­ვ­ი­ს­თ­ვ­ის მო­ვ­ი­ც­ა­ლე, ვვა­რ­ჯ­ი­შ­ობ, მა­ს­ა­ჟ­ე­ბს ვი­კ­ე­თ­ებ, სწო­რ­ად ვი­კ­ვ­ე­ბ­ე­ბი და სა­კ­მ­ა­ოდ თვა­ლ­შ­ი­ს­ა­ც­ე­მ­ად და­ვ­ი­კ­ე­ლი. საა­ხ­ა­ლ­წ­ლო სა­ზ­ე­ი­მო დღე­ე­ბ­ში „თბი­ლ­ი­ს­ე­ლ­ე­ბ­ის“ ერ­თ­გ­ულ მკი­თხ­ვ­ე­ლს შე­ვ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ებ ამ სე­ზ­ო­ნ­ის ყვე­ლ­ა­ს­თ­ვ­ის სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი ციტრუსის ჩი­ზ­ქ­ე­ი­ქს, რო­მ­ე­ლ­იც სა­კ­მ­ა­ოდ მა­რ­ტ­ი­ვ­ად მზა­დ­დ­ე­ბა.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 120 გრა­მი შა­ვი შო­კ­ო­ლ­ა­დი

🔸 120 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 300 გრა­მი შა­ქ­ა­რი

🔸 4 კვე­რ­ც­ხი

🔸 100 გრა­მი ხო­რ­ბ­ლ­ის ფქვი­ლი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი

🔸 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი კა­კ­აო

🔸 700 გრა­მი ხა­ჭო

🔸 1 ტო­ტი რო­ზ­მ­ა­რ­ი­ნი

🔸 2 ცა­ლი ფო­რ­თ­ო­ხ­ა­ლი, 7 ცა­ლი მა­ნ­დ­ა­რ­ი­ნი

🔸 და­რ­ი­ჩ­ი­ნ­ის 1 ჩხი­რი, ზეთი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

გა­ა­დ­ნ­ეთ შა­ვი შო­კ­ო­ლ­ა­დი მი­კ­რ­ო­ტ­ა­ლ­ღ­ურ ღუ­მ­ე­ლ­ში ან წყლის აბ­ა­ზ­ა­ნ­ა­ზე. ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ რბი­ლი კა­რ­ა­ქი 100 გრამ შა­ქ­ა­რ­თ­ან ერ­თ­ად, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ ერ­თი კვე­რ­ც­ხი, ისე, რომ თქვე­ფა არ შე­წ­ყ­ვ­ი­ტ­ოთ. შე­უ­რ­ი­ეთ ხო­რ­ბ­ლ­ის ფქვი­ლი, კა­კ­აო და გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი. კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. და­ა­მ­ა­ტ­ეთ გა­მ­დ­ნ­ა­რი, გა­ც­ი­ვ­ე­ბ­უ­ლი შო­კ­ო­ლ­ა­დი და აუ­რ­ი­ეთ. მრგვალ სა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ პე­რ­გ­ა­მ­ე­ნ­ტ­ის ქა­ღ­ა­ლ­დი, წა­უ­ს­ვ­ით ზე­თი. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის ცო­მი და გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ. მი­ქ­ს­ე­რ­ით ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ ხა­ჭო, 3 კვე­რ­ც­ხი, 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ ერ­თი ფო­რ­თ­ო­ხ­ლ­ის ცე­დ­რა და აუ­რ­ი­ეთ. ხა­ჭ­ოს ფე­ნა და­ა­ს­ხ­ით შო­კ­ო­ლ­ა­დს. აც­ხ­ვ­ეთ 160 გრა­დ­უ­ს­ზე, და­ა­ხ­ლ­ო­ე­ბ­ით 1 სა­ა­თ­ით. ზე­მ­ო­დ­ან უნ­და იყ­ოს ოდ­ნ­ავ შე­წ­ი­თ­ლ­ე­ბ­უ­ლი. და­ტ­ო­ვ­ეთ, რომ ღუ­მ­ე­ლ­შ­ი­ვე გა­გ­რ­ი­ლ­დ­ეს. გა­ც­ი­ვ­ე­ბ­უ­ლი ჩი­ზ­ქ­ე­ი­ქი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში 2 სა­ა­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

მა­ნ­დ­ა­რ­ი­ნი კა­რ­გ­ად გა­ა­ს­უ­ფ­თ­ა­ვ­ეთ. ცა­ლ­კე მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ სი­რ­ო­ფი – ამ­ი­ს­ა­თ­ვ­ის და­გ­ჭ­ი­რ­დ­ე­ბ­ათ: 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჭი­ქა ფო­რ­თ­ო­ხ­ლ­ის წვე­ნი, 3 მა­ნ­დ­ა­რ­ი­ნ­ის ქე­რ­ქი, რო­ზ­მ­ა­რ­ი­ნ­ის ტო­ტი, და­რ­ი­ჩ­ი­ნ­ის ჯო­ხი და 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი. მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ სი­რ­ო­ფი 5-8 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. შე­მ­დ­ეგ, გა­წ­უ­რ­ეთ, მო­ა­ლ­ა­გ­ეთ ჩი­ზ­ქ­ე­ი­ქს მა­ნ­დ­ა­რ­ი­ნ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბი და და­ა­ს­ხ­ით სი­რ­ო­ფი. და­ა­ფ­ა­რ­ეთ თა­ვ­ს­ა­ხ­უ­რი და გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ მა­ნ­ამ, სა­ნ­ამ მთლი­ა­ნ­ად არ გა­ც­ი­ვ­დ­ე­ბა.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რა მინიშნებები გვიწინასწარმეტყველებს ბედნიერ მომავ...