კულინარია

ოსპის ბურთულები (სამარხვო)

№16

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 27.04

ოსპის ბურთულები
დაკოპირებულია

გემრიელი სამარხვო კერძის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 125 გრა­მი ბრი­­ნ­ჯი

🔸 150 გრა­მი ოს­პი

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 2 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 140 გრა­მი ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი

🔸 ნახევარი ჩა­ის კო­ვ­ზი ქო­ნ­დ­ა­რი

🔸 ცო­ტა ნი­ვ­რ­ის ფხვნი­ლი

🔸 500 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი

🔸 მა­რ­ი­ლი და შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ზეთი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ოს­პი მთე­ლი ღა­მ­ით და­ა­ლ­ბ­ეთ ცივ წყა­ლ­ში. დი­ლ­ით გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ, მო­თ­ა­ვ­ს­ეთ ბლე­ნ­დ­ე­რ­ში და და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. ბრი­ნ­ჯი მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ 300 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტრ წყა­ლ­ში (სა­ს­უ­რ­ვ­ე­ლ­ია, კა­რ­გ­ად ჩა­ი­ხ­ა­რ­შ­ოს). შე­უ­რ­ი­ეთ ბრი­ნ­ჯი და ოს­პი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი და მო­შ­უ­შ­უ­ლი ხა­ხ­ვი და სტა­ფ­ი­ლო. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ნი­ვ­რ­ის ფხვნი­ლი, მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. გა­ა­კ­ე­თ­ეთ მო­მ­ც­რო ბურთულები და შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ ტა­ფ­ა­ზე, მცი­რე რა­ო­დ­ე­ნ­ო­ბ­ის ზე­თ­ში ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან.

მა­რ­ი­ლი, შა­ქ­ა­რი, პი­ლ­პ­ი­ლი, ქო­ნ­დ­ა­რი, 500 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი და ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა აუ­რ­ი­ეთ ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ში, ჩა­ა­ს­ხ­ით პა­ტ­ა­რა ქვა­ბ­ში. ად­უ­ღ­ეთ ძა­ლ­ი­ან და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე 30 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. და მო­ა­ს­ხ­ით მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ულ ბურთულებს.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...