კულინარია

ნუშის დესერტი კენკრითა და ლიმონით ლიზა ვადაჭკორიასგან

№31

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 14.08

ლიზა ვადაჭკორია კერძი
დაკოპირებულია

ლიზა ვადაჭკორია საყვარელი კერძის რეცეპტს ,,თბილისელებს" უზიარებს 👇

სა­ხ­ლ­ში მყავს არ­ნ­ა­ხ­უ­ლი კუ­ლ­ი­ნ­ა­რი – ჩე­მი მე­უ­ღ­ლე. ოჯ­ა­ხ­ის წე­ვ­რ­ე­ბს იმ­დ­ე­ნ­ად მრა­ვ­ა­ლ­ფ­ე­რ­ო­ვ­ა­ნი კე­რ­ძ­ე­ბ­ით გვა­ნ­ე­ბ­ი­ვ­რ­ე­ბს, რომ სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ო­ში მე ჭუ­რ­ჭ­ლ­ის სა­რ­ე­ც­ხ­ად თუ შე­ვ­დ­ი­ვ­არ. თუ­მ­ცა, სა­ლ­ა­თ­ე­ბ­ი­სა და დე­ს­ე­რ­ტ­ე­ბ­ის მზა­დ­ე­ბა ძა­ლ­ი­ან მი­ყ­ვ­ა­რს. ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად გა­მ­ო­მ­დ­ის მსუ­ბ­უ­ქი რძის კო­ქ­ტ­ე­ი­ლ­ე­ბი კე­ნ­კ­რ­ით, ხი­ლ­ის სმუ­ზი, ვა­შ­ლ­ის „შა­რ­ლ­ო­ტ­კა“.ზღვის პრო­დ­უ­ქ­ტ­ე­ბ­ის გი­ჟი ვარ – კრე­ვ­ე­ტი, კი­ბ­ო­რ­ჩ­ხ­ა­ლა, ლა­ნ­გ­უ­ს­ტი, ხა­მ­ა­ნ­წ­კ­ე­ბი. სუ­ში და რო­ლ­ე­ბი მი­ყ­ვ­ა­რს, მა­გ­რ­ამ ეს ყვე­ლ­ა­ფ­ე­რი ძვი­რი სი­ა­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­აა, ამ­ი­ტ­ომ ჩე­მი დღის მე­ნ­იუ, ძი­რ­ი­თ­ა­დ­ად, სა­ლ­ა­თ­ე­ბი, ქა­თ­მ­ის შნი­ც­ე­ლი და თე­ვ­ზ­ია. ბო­ლო დროს ჩე­მი წო­ნა არ მო­მ­წ­ო­ნს. ამ­ი­ტ­ომ ღო­რ­ის ხო­რ­ცი და ფუ­ნ­თ­უ­შ­ე­ბი მე­ნ­ი­უ­დ­ან ამ­ო­ვ­ი­ღე. თუ­მ­ცა, ნა­მ­ც­ხ­ვ­ა­რი ძა­ლ­ი­ან მი­ყ­ვ­ა­რს, გა­ნ­ს­ა­კ­უ­თ­რ­ე­ბ­ით დე­დ­ა­ჩ­ე­მ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი. ბევრს და­ვ­დ­ი­ვ­არ ფე­ხ­ით და კა­ლ­ო­რ­ი­ე­ბ­ის და­თ­ვ­ლ­აც და­ვ­ი­წ­ყე. პურს არ ვჭამ, ნა­მ­ც­ხ­ვ­რ­ის ნა­ც­ვ­ლ­ად კი ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლ­ას მი­ვ­ი­რ­თ­მ­ევ. მსუ­ნ­ა­გი ვარ და ზო­გ­ჯ­ერ ნე­ბ­ი­ს­ყ­ო­ფა მღა­ლ­ა­ტ­ო­ბს, თუ­მ­ცა კვე­ბ­ას მა­ი­ნც ვა­კ­ო­ნ­ტ­რო­ლ­ებ. გა­გ­ი­ზ­ი­ა­რ­ე­ბთ გე­მ­რ­ი­ე­ლი ნუ­შ­ის დე­ს­ე­რ­ტ­ის რე­ც­ე­პ­ტს, რო­მ­ე­ლ­იც ძა­ლ­ი­ან ად­ვ­ი­ლ­ად მზა­დ­დ­ე­ბა.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 100 გრა­მი ნუ­შ­ის გუ­ლი

🔸 500 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე

🔸 6 გრა­მი ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი

🔸 80 გრა­მი შა­ქ­რ­ის პუდრი

🔸 ჟო­ლო და ლი­მ­ო­ნი – გა­ს­ა­ფ­ო­რ­მ­ე­ბ­ლ­ად.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ნუ­შ­ის გულს გა­ა­ც­ა­ლ­ეთ კა­ნი (და­ა­ლ­ბ­ეთ ად­უ­ღ­ე­ბ­ულ წყა­ლ­ში 3 წუ­თი, შე­მ­დ­ეგ გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ სა­წ­უ­რ­ზე და გა­დ­ა­ა­ვ­ლ­ეთ ცი­ვი წყა­ლი – ასე გა­გ­ი­ა­დ­ვ­ი­ლ­დ­ე­ბ­ათ), მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ბლე­ნ­დ­ე­რ­ში ფქვი­ლ­ი­ვ­ით და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნს და­ა­ს­ხ­ით თბი­ლი, ან­ა­დ­უ­ღ­ა­რი წყა­ლი და გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ, სა­ნ­ამ გა­ფ­უ­ვ­დ­ე­ბა. რძე და­დ­გ­ით ცე­ც­ხ­ლ­ზე, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რა და და­ფ­ქ­უ­ლი ნუ­ში, აუ­რ­ი­ეთ და წა­მ­ო­ა­დ­უ­ღ­ეთ. გა­დ­მ­ო­დ­გ­ით ცე­ც­ხ­ლ­ი­დ­ან და გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ 10 წუ­თი, შე­მ­დ­ეგ გა­წ­უ­რ­ეთ მა­რ­ლ­ის მე­შ­ვ­ე­ო­ბ­ით, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­მ­ბ­ა­ლი ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი, აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად, რომ მთლი­ა­ნ­ად გა­ი­ხ­ს­ნ­ას. გა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ ფო­რ­მ­ე­ბ­ში და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში 2 სა­ა­თ­ით. სუ­ფ­რ­ა­ზე მი­ტ­ა­ნ­ა­მ­დე მო­რ­თ­ეთ ჟო­ლ­ო­თი და ლი­მ­ო­ნ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ით.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი