კულინარია

ნუგბარი შოკოლადში

№30

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 06.08

ნუგბარი შოკოლადში
დაკოპირებულია

შოკოლადის ჩხირების რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 250 გრა­მი ფქვი­ლი

🔸 125 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი

🔸 30 გრა­მი ზე­თი

🔸 5 გრა­მი სა­ფ­უ­ა­რი

🔸 15 გრა­მი შა­ქ­ა­რი

🔸 4 გრა­მი მა­რ­ი­ლი

🔸 30 გრა­მი ნი­გ­ო­ზი

🔸 30 გრა­მი თე­თ­რი შო­კ­ო­ლ­ა­დი, 180 გრა­მი რძი­ა­ნი, შა­ვი შო­კ­ო­ლ­ა­დი

🔸 50 გრა­მი სა­კ­ო­ნ­დ­ი­ტ­რო ფხვნი­ლი

🔸 30 გრა­მი ცუ­კ­ა­ტი

🔸 20 გრა­მი ქო­ქ­ო­ს­ის ფხვნი­ლი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ოთ­ა­ხ­ის ტე­მ­პ­ე­რ­ა­ტ­უ­რ­ის წყა­ლ­ში ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი, შა­ქ­ა­რი, სა­ფ­უ­ა­რი და აუ­რ­ი­ეთ. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ზე­თი, გა­ც­რ­ი­ლი ფქვი­ლი და მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ცო­მი. რა­მ­დ­ე­ნ­ჯ­ე­რ­მე გა­დ­ა­ზ­ი­ლ­ეთ, გა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნ­ში და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში. 6 სა­ა­თ­ის შე­მ­დ­ეგ გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ. გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ. უმ­ჯ­ო­ბ­ე­ს­ია, იყ­ოს მა­რ­თ­კ­უ­თ­ხ­ე­დი 12 სა­ნ­ტ­ი­მ­ე­ტ­რ­ის სი­გ­რ­ძ­ის. ჩა­მ­ო­ჭ­ე­რ­ით სი­გ­რ­ძ­ე­ზე 5 სა­ნ­ტ­ი­მ­ე­ტ­რ­ის სი­ს­ქ­ის ჩხი­რ­ე­ბი. და­ა­ლ­ა­გ­ეთ წყლით და­ნ­ა­მ­ულ ტა­ფ­ა­ზე და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 170 გრა­დ­უ­ს­ზე 20 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ მო­ს­ა­ყ­რ­ე­ლი ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი – გა­ა­დ­ნ­ეთ შო­კ­ო­ლ­ა­დი და მა­ს­ში ამ­ო­ა­ვ­ლ­ეთ გა­მ­ო­მ­ც­ხ­ვ­ა­რი ჩხი­რ­ე­ბი. და­ა­ლ­ა­გ­ეთ პე­რ­გ­ა­მ­ე­ნ­ტ­ზე. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ცუ­კ­ა­ტი, დაჭრილი ნიგოზი და ქოქოსის ფხვნი­ლი. შე­მ­დ­ეგ კი გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი თე­თ­რი შო­კ­ო­ლ­ა­დი. გა­ც­ი­ვ­დ­ე­ბა და მზად არ­ის.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო