კულინარია

ნიგვზიანი ტორტი ლიმონის კრემით

№41

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 23.10

ლიგვზიანი ტორტი ლიმონის
კრემით
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ ნიგვზიანი ტორტი ლიმონის კრემით.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 ცა­ლი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი და ცე­დ­რა

🔸 6 კვე­რ­ც­ხ­ი

🔸 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სა­ხ­ა­მ­ე­ბ­ე­ლი, 500 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე

🔸 160 გრა­მი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი

🔸 160 გრა­მი ნი­გ­ო­ზი

🔸 220 გრა­მი შა­ქ­ა­რი (60 გრა­მი – ბი­ს­კ­ვ­ი­ტ­ში, 160 გრა­მი – კრე­მ­ში),

🔸 ნა­ღ­ე­ბი, 60 გრა­მი შა­ვი შო­კ­ო­ლ­ა­დი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კო­ნ­ი­ა­კი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი და და­ფ­ხ­ვ­ნ­ი­ლი ნი­გ­ო­ზი ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ში აუ­რ­ი­ეთ. შა­ქ­ა­რ­თ­ან ერ­თ­ად კა­რ­გ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის ცი­ლა და შე­უ­რ­ი­ეთ მა­ს­ში ნი­გ­ვ­ზ­ი­ა­ნი მა­სა. ფრთხი­ლ­ად აუ­რ­ი­ეთ და და­ა­ს­ხ­ით ცხი­მ­წ­ა­ს­მ­ულ ტა­ფ­ა­ზე, დი­ა­მ­ე­ტ­რ­ით 38/38 ზე. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ზე 25-30 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

გა­მ­ო­მ­ც­ხ­ვ­ა­რი ბი­ს­კ­ვ­ი­ტი გა­ყ­ა­ვ­ით სამ ან ორ ტოლ ნა­წ­ი­ლ­ად. სა­ნ­ამ ცხე­ლ­ია, შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, მრგვა­ლი ფო­რ­მ­ის ნა­წ­ი­ლ­ე­ბ­ად ამ­ო­ჭ­რ­ათ.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ კრე­მი: ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი 160 გრამ შა­ქ­ა­რ­თ­ან ერ­თ­ად. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ის ფქვი­ლ­ში გა­ხ­ს­ნ­ი­ლი რძე, ლი­მ­ო­ნ­ის ცე­დ­რა და და­დ­გ­ით ძა­ლ­ი­ან და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე.

ნე­ლი მო­რ­ე­ვ­ით მო­ა­დ­უ­ღ­ეთ კრე­მი. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი და გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ. მი­ქ­ს­ე­რ­ით ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ ნა­ღ­ე­ბი, შე­უ­რ­ი­ეთ კრემს და ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ.

ცა­ლ­კე ცხელ ნა­ღ­ე­ბ­ში გა­ა­დ­ნ­ეთ შო­კ­ო­ლ­ა­დი. აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კო­ნ­ი­ა­კი.

ფი­რ­ფ­ი­ტ­ე­ბს სა­თ­ი­თ­ა­ოდ წა­უ­ს­ვ­ით შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის მუ­სი და მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ, რომ კა­რ­გ­ად შე­ა­შ­რ­ეს. შე­მ­დ­ეგ კი ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვ­ად წა­უ­ს­ვ­ით კრე­მი და აა­წ­ყ­ვ­ეთ ტო­რ­ტი. ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ბი­ს­კ­ვ­ი­ტ­ის ნა­რ­ჩ­ე­ნ­ე­ბი, ბო­ლ­ოს კი – შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რა და მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №48

29 ნოემბერი- 5 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნოდიკო ტატიშვილი

როგორ გადაურჩა ნოდიკო ტატიშვილი პარიზში დაპატიმრებ...