კულინარია

ნესვის ნაყინი

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 01.08

ნესვის ნაყინი
დაკოპირებულია

სეზონური და გემრიელი რეცეპტი „თბილისელებისგან“.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸1,5 ჭი­ქა მწი­ფე ნე­ს­ვ­ის რბი­ლ­ო­ბი

🔸1 ჭი­ქა შა­ქ­ა­რი

🔸2 კვე­რ­ც­ხი

🔸2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი

🔸2 ჭი­ქა ნა­ღ­ე­ბი

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი:

ბლე­ნ­დ­ე­რ­ით და­­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ ნე­ს­ვ­ის რბი­ლ­ო­ბი. ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის ცი­ლა და შა­ქ­ა­რი, ნელ-ნე­ლა და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლ­ე­ბი.

ცა­ლ­კე თქვი­ფ­ეთ ნა­ღ­ე­ბი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რ­თ­ან ერ­თ­ად, შე­მ­დ­ეგ შე­უ­რ­ი­ეთ ათ­ქ­ვ­ე­ფ­ი­ლი კვე­რ­ც­ხ­ი და ბლე­ნ­დ­ე­რ­ით და­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ე­ბ­უ­ლი ნე­ს­ვი, გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ ფო­რ­მ­ე­ბ­ში და შე­დ­გ­ით სა­ყ­ი­ნ­უ­ლ­ე­ში 1 სა­ა­თ­ით, შე­მ­დ­ეგ გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ და გა­თ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ.

ასე გა­ი­მ­ე­ო­რ­ეთ სა­მ­ჯ­ერ და ბო­ლ­ოს 5-6 სა­ა­თ­ით და­ტ­ო­ვ­ეთ სა­ყ­ი­ნ­უ­ლ­ე­ში.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №37

13 -19 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნუგზარ კვაშალი

რატომ ვერ გაიხსნა 49 წლის განმავლობაში ნუგზარ კვაშ...