კულინარია

მარწყვის დესერტი

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 24.07

მარწყვის დესერტი
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 

🔸 200 გრა­მი ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლა

🔸 400 გრა­მი მა­რ­წ­ყ­ვი

🔸 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი

🔸 100 გრა­მი ნა­ღ­ე­ბი

🔸 250 გრა­მი ხა­ჭო.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლ­ე­ბი და­ჭ­ე­რ­ით პა­ტ­ა­რა ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად, მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ბლე­ნ­დ­ე­რ­ის თა­ს­ში და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ, სა­ნ­ამ ბო­ლ­ო­მ­დე არ და­ი­ფ­შ­ვ­ნ­ე­ბა. ღრმა თა­ს­ში ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ ნა­ღ­ე­ბი შა­ქ­ა­რ­თ­ან ერ­თ­ად, შე­მ­დ­ეგ და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ხა­ჭო და გა­ნ­ა­გ­რ­ძ­ეთ თქვე­ფა, რომ ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი ერ­თ­გ­ვ­ა­რ­ო­ვ­ან მა­ს­ად გა­დ­ა­ი­ქ­ც­ეს.

გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ მა­რ­წ­ყ­ვი, მო­ა­შ­ო­რ­ეთ ფო­თ­ლ­ე­ბი და და­ჭ­ე­რ­ით. მა­რ­წ­ყ­ვ­ის ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი შე­უ­რ­ი­ეთ ღრმა თა­ს­ში მი­ღ­ე­ბ­უ­ლი ნა­ღ­ე­ბ­ი­სა და შა­ქ­რ­ის მა­ს­ას. და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი კე­ნ­კ­რა კი შე­ი­ნ­ა­ხ­ეთ.

ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი ფე­ნ­ე­ბ­ად მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეს სა­ლ­ა­თ­ის თა­ს­ე­ბ­ში: ჯერ – ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლ­ე­ბი, შე­მ­დ­ეგ – ნა­ღ­ე­ბი და ბო­ლ­ოს – მა­რ­წ­ყ­ვი. გა­ი­მ­ე­ო­რ­ეთ რა­მ­დ­ე­ნ­ჯ­ე­რ­მე.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი