კულინარია

მაფინები შვრიის ფანტელისგან

№23

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 19.06

მაფინები
დაკოპირებულია

გემრიელი მაფინების რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 150 გრა­მი შვრი­ის ფა­ნ­ტ­ე­ლი

🔸 3 კვე­რ­ც­ხი

🔸 50 გრა­მი ყა­ვ­ი­ს­ფ­ე­რი შა­ქ­ა­რი

🔸 150 გრა­მი თე­თ­რი იო­გ­უ­რ­ტი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი

🔸 6 გრა­მი ცო­მ­ის გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი

🔸 50 გრა­მი ნი­გ­ო­ზი

🔸 ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, ნაღები და კენკრა – მოსართავად.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი

1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შვრი­ის ფა­ნ­ტ­ე­ლი ცა­ლ­კე შე­ი­ნ­ა­ხ­ეთ, და­ნ­ა­რ­ჩ­ე­ნი და­ა­ბ­ლ­ენ­დ­ე­რ­ეთ. ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი და შა­ქ­ა­რი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ იო­გ­უ­რ­ტი, ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი და აუ­რ­ი­ეთ კო­ვ­ზ­ით. შვრი­ის ფანტელს შე­უ­რ­ი­ეთ გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ამ მა­ს­ას და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ბო­ლ­ოს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი შვრია და და­ნ­ა­ყ­ი­ლი ნი­გ­ო­ზი. ცა­ლ­კე ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის ცი­ლა, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ სულ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და ეს მა­სა ძა­ლ­ი­ან ფრთხი­ლ­ად შე­უ­რ­ი­ეთ ცომს. გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლი 180 გრა­დ­უ­ს­ზე. ცო­მი გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ მა­ფ­ი­ნ­ე­ბ­ის ფო­რ­მ­ე­ბ­ში და გა­მ­ო­­ა­ცხ­ვ­ეთ 30 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. შე­ა­გ­რ­ი­ლ­ეთ და მო­რ­თ­ეთ ნა­ღ­ე­ბ­ი­თა და კე­ნ­კ­რ­ით.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №33

15-21 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მამუკა ონაშვილი

როგორ აიტანა საშინელი ტკივილი მამუკა ონაშვილმა მეგ...