კულინარია

მა­კ­ა­რ­ო­ნი ქა­თ­მ­ის ხო­რ­ც­ი­თა და ნა­ღ­ე­ბ­ით ქრი­ს­ტ­ი­ნე მა­რ­ტ­ი­ა­შ­ვ­ი­ლ­ი­ს­გ­ან

№7

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 25.02

ქრისტინე მარტიაშილის
კერძი
დაკოპირებულია

გუ­რ­მ­ა­ნ­იც ვარ და გე­მ­ო­ს­თ­ან ერ­თ­ად, კე­რ­ძ­ის ვი­ზ­უ­ა­ლ­ურ მხა­რ­ე­ს­აც დიდ ყუ­რ­ა­დ­ღ­ე­ბ­ას ვა­ქ­ც­ევ. ზო­გ­ა­დ­ად, რო­ცა კე­რ­ძი ლა­მ­ა­ზ­ა­დაა გა­ფ­ო­რ­მ­ე­ბ­უ­ლი, მა­დ­ი­ს­ა­ღ­მ­ძ­ვ­რ­ე­ლ­ა­დ­აც გა­მ­ო­ი­ყ­უ­რ­ე­ბა და თან, მზა­რ­ე­უ­ლ­ის კუ­ლ­ი­ნ­ა­რ­ი­ულ გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ა­ს­აც უს­ვ­ა­მს ხაზს. კე­რ­ძ­ე­ბ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბა სა­კ­მ­ა­ოდ კა­რ­გ­ად გა­მ­ო­მ­დ­ის. მთა­ვ­ა­რ­ია, მო­ვ­ი­ნ­დ­ო­მო. რაც შე­ე­ხ­ე­ბა კვე­ბ­ას, ვცდი­ლ­ობ, ჯა­ნ­ს­ა­ღი პრო­დ­უ­ქ­ტ­ით და სწო­რ­ად ვი­კ­ვ­ე­ბო. ეს ჩემს წო­ნ­ა­სა და ჯა­ნმ­რ­თ­ე­ლ­ო­ბ­ა­ზ­ეც სა­კ­მ­ა­ოდ კა­რ­გ­ად აი­ს­ა­ხება. ჟუ­რ­ნ­ალ „თბი­ლ­ი­ს­ე­ლ­ე­ბ­ის“ მკი­თ­ხ­ე­ვ­ლს კი შე­ვ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ებ ორ­ი­გ­ი­ნ­ა­ლ­უ­რ­ად მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ულ მა­კ­ა­რ­ო­ნს ქა­თ­მ­ის ხო­რ­ც­ი­თა და ნა­ღ­ე­ბ­ით.

 

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი: 300 გრა­მი ქა­თ­მ­ის თე­თ­რი ხო­რ­ცი, 2 ცა­ლი გა­ტ­ა­რ­ე­ბ­უ­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი, 300 გრა­მი მა­კ­ა­რ­ო­ნი, 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, 3 სუ­ფ­რი კო­ვ­ზი გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი, 3 კბი­ლი ნი­ო­რი, 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი კა­რ­ა­ქი, 2 სუ­ფ­რი კო­ვ­ზი ნა­ღ­ე­ბი, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, მა­რ­ი­ლი და წი­წ­ა­კა კი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: ხა­ხ­ვი და ნი­ო­რი წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით და კა­რ­ა­ქ­ში მო­შ­უ­შ­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი და და­ჭ­რ­ი­ლი ქა­თ­მ­ის ხო­რ­ცი და გა­ნ­ა­გ­რ­ძ­ეთ შუ­შ­ვა. 3 წუ­თ­ში და­ა­ს­ხ­ით ნა­ღ­ე­ბი და კა­რ­გ­ად ამ­ო­უ­რ­ი­ეთ. და­ა­მ­ა­ტ­ეთ წი­წ­ა­კა, ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში და მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი მა­კ­ა­რ­ო­ნი. ცო­ტა ხნის შე­მ­დ­ეგ და­ა­მ­ა­ტ­ეთ პო­მ­ი­დ­ო­რი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და ამ­ო­უ­რ­ი­ეთ. სუ­ფ­რ­ა­ს­თ­ან მი­ტ­ა­ნ­ის წინ ცხელ კერძს ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი და და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №15

12-18 აპრილი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ზოდიაქოს ნიშნები

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი