კულინარია

ყველისა და თევზის ღვეზელი მდოგვით

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 22.09

ყველისა თა თევზის ღვეზელი
დაკოპირებულია

გემრიელი ღვეზელის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 80 გრა­მი მდნა­რი ყვე­ლი, 70 გრა­მი მო­ც­ა­რ­ე­ლა

🔸 1 ძი­რი გრძე­ლ­ფ­ო­ჩ­ი­ა­ნი ხა­ხ­ვი

🔸 3 კვე­რ­ც­ხი

🔸 2 კო­ვ­ზი მდო­გ­ვ­ის ფხვნი­ლი, 1,5 ჭი­ქა ფქვი­ლი

🔸 150 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 250 გრა­მი თე­ვ­ზ­ის ფი­ლე (სა­ს­უ­რ­ვ­ე­ლ­ია ცხი­მ­ი­ა­ნი)

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი, 100 გრა­მი 20 %-ია­ნი ნა­ღ­ე­ბი, 70 გრა­მი მა­გ­ა­რი ყვე­ლი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მშრა­ლი, და­ფ­ხ­ვ­ნ­ი­ლი კა­მა

🔸 8 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი „ჩე­რი “

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მდო­გ­ვი

🔸 ზეთი, ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლა, მარილი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

თე­ვ­ზ­ის ფი­ლე და­ა­ნ­ა­წ­ე­ვ­რ­ეთ და წა­უ­ს­ვ­ით მდო­გ­ვი. კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ და გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ 40 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ფქვი­ლი და კა­რ­ა­ქი კა­რ­გ­ად აკ­ე­პ­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, მდო­გ­ვ­ის ფხვნი­ლი, 1 კვე­რ­ც­ხი და არ­ა­ჟ­ა­ნი. მო­ზ­ი­ლ­ეთ ცო­მი. გა­ა­კ­ე­თ­ეთ მი­ს­გ­ან ბუ­რ­თი და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში 40 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით ნა­ხ­ე­ვ­ა­რ­რ­გ­ო­ლ­ე­ბ­ად. ტა­ფ­ა­ზე გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ 1,5 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი. მო­შ­უ­შ­ეთ ხა­ხ­ვი. აუ­რ­ი­ეთ. ცო­მი გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ფო­რ­მ­ის ფსკე­რ­ზე ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლა, და­ა­დ­ეთ მა­ს­ზე ცო­მი და აუ­მ­ა­ღ­ლ­ეთ ნა­პ­ი­რ­ე­ბი. ჩა­ჩ­ხ­ვ­ლ­ი­ტ­ეთ ცო­მი ჩა­ნ­გ­ლ­ით და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში 180 გრა­დ­უ­ს­ზე. 10 წუ­თ­ის შე­მ­დ­ეგ გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ. მო­ც­ა­რ­ე­ლა და­ჭ­ე­რ­ით. 2 კვე­რ­ც­ხი ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ ნა­ღ­ე­ბ­თ­ან და მდნარ ყვე­ლ­თ­ან ერ­თ­ად. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და მწვა­ნ­ი­ლი. მა­გ­ა­რი ყვე­ლი და­ფ­ხ­ვ­ე­ნ­ით და შე­უ­რ­ი­ეთ ნა­ღ­ე­ბ­ი­ან მა­ს­ას. ამ მა­ს­ის ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ცო­მ­ის ზე­დ­ა­პ­ი­რ­ზე და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მო­ც­ა­რ­ე­ლ­ას ნა­ჭ­რ­ე­ბი. შე­მ­დ­ეგ ფე­ნ­ად მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მო­შ­უ­შ­უ­ლი ხა­ხ­ვი, მა­ს­ზე და­ა­ლ­ა­გ­ეთ თე­ვ­ზ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბი და ზე­მ­ო­დ­ან და­ფ­ა­რ­ეთ შუ­ა­ში გა­ჭ­რ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ვ­რ­ე­ბ­ით. ბო­ლ­ის მო­ა­ს­ხ­ით ნა­ღ­ე­ბ­ის და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი მა­სა და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 70 გრა­დ­უ­ს­ზე 40 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №48

29 ნოემბერი- 5 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნოდიკო ტატიშვილი

როგორ გადაურჩა ნოდიკო ტატიშვილი პარიზში დაპატიმრებ...