კულინარია

ყვე­ლ­ი­ა­ნი ბლი­ნ­ე­ბი

№3

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 25.01

ყველიანი ბლინები
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 300 მი­ლ­ი­ლ­იტ­რი რძე, 150 გრა­მი ფქვი­ლი, 2 კვე­რ­ც­ხი,  50 გრა­მი მა­გ­ა­რი ყვე­ლი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ხა­ჭ­ოს ყვე­ლი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი, ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჩა­ის კო­ვ­ზი გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი. 

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: მა­გ­ა­რი ყვე­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ. მწვა­ნ­ი­ლი ძა­ლ­ი­ან წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით. კვერცხს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და სულ ცო­ტა შა­ქ­ა­რი და მი­ქ­ს­ე­რ­ით კა­რ­გ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. შე­მ­დ­ეგ და­უ­მ­ა­ტ­ეთ რძე, შე­უ­რ­ი­ეთ ფქვი­ლი, გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი, მწვა­ნ­ი­ლი და ხა­ჭ­ოს ყვე­ლი, აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად და ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ზე­თი. კი­დ­ევ ერ­თ­ხ­ელ კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ და ცო­მი მზა­დ­აა. და­ა­ს­ხ­ით ცხელ, ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე ულ­უ­ფ­ე­ბ­ად – 12 ცა­ლი უნ­და გა­მ­ო­ვ­ი­დ­ეს. შე­წ­ვ­ით ბლი­ნ­ე­ბი ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან და და­ა­ხ­ვ­ი­ეთ რუ­ლ­ე­ტ­ე­ბ­ი­ვ­ით.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №8

22-28 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

დიეტა

უმოკლეს დროში ფორმაში ჩასადგომი ბრინჯის ექსპრეს-დი...