კულინარია

ხრაშუნა პურის სალათა

№30

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 01.08

ხრაშუნა პურის სალათა
დაკოპირებულია

მარტივი და ორიგინალური სალათის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 6 ცა­ლი მო­ზ­რ­დ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 3 ნა­ჭ­ე­რი და­ძ­ვ­ე­ლ­ე­ბ­უ­ლი პუ­რი

🔸 300 გრა­მი და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლი წვრი­ლი, მწვა­ნე ლო­ბ­იო

🔸 1 თა­ვი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი, 1 ცა­ლი ყა­ბ­ა­ყი

🔸 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში

🔸 2 ჩა­ის კო­ვ­ზი ნი­გ­ო­ზი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი

🔸 მა­რ­ი­ლი, ცო­ტა შა­ქ­ა­რი, პილპილი

🔸 150 გრა­მი მა­გ­ა­რი ყვე­ლი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ბა­ლ­ზ­ა­მ­ი­კო.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

პუ­რი და­ჭ­ე­რ­ით კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და მო­ბ­რ­ა­წ­ეთ მშრალ, ცხელ ტა­ფ­ა­ზე. პო­მ­ი­დ­ო­რი და­ჭ­ე­რ­ით ბრტყელ ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, შა­ქ­ა­რი, ოდ­ნ­ავ და­ნ­ა­მ­ეთ ზე­თ­ით და გა­მ­ო­ა­შ­რ­ეთ 100 გრა­დ­უ­ს­ზე გა­ც­ხ­ე­ლ­ე­ბ­ულ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში, მი­ნ­ი­მ­უმ, ერ­თი სა­ა­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით ნა­ხ­ე­ვ­ა­რ­რ­გ­ო­ლ­ე­ბ­ად. და­ა­ს­ხ­ით ცი­ვი წყა­ლი და ცო­ტა ხნის შე­მ­დ­ეგ გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ. ყა­ბ­ა­ყი გა­თ­ა­ლ­ეთ და და­ჭ­ე­რ­ით კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. მწვა­ნე ლო­ბ­იო და ყა­ბ­ა­ყი, და­ა­ხ­ლ­ო­ე­ბ­ით, თა­ნ­ა­ბ­ა­რი რა­ო­დ­ე­ნ­ო­ბ­ის უნ­და იყ­ოს. გა­დ­ა­ა­ვ­ლ­ეთ ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლს მდუ­ღ­ა­რე და გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ თა­ს­ში. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ხა­ხ­ვი, მო­ა­ს­ხ­ით ბა­ლ­ზ­ა­მ­ი­კო და ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მაგარი ყვე­ლი. ბო­ლ­ოს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მო­ბ­რ­ა­წ­უ­ლი პუ­რ­ის კუ­ბ­ი­კ­ე­ბი და პო­მ­ი­დ­ო­რი. და­ჭ­ე­რ­ით ნი­გ­ო­ზი, მშრალ ტა­ფ­ა­ზე ოდ­ნ­ავ მო­ხ­ა­ლ­ეთ და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ სა­ლ­ა­თ­ას. ბო­ლ­ოს კი მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო