კულინარია

ხორცის რულეტი სოკოთი

№32

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 18.08

ხორცის რულეტი სოკოთი
დაკოპირებულია

უგემრიელესი ხორცის რულეტი სოკოთი „თბილისელებისგან“.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 კი­ლ­ო­გ­რ­ა­მი სა­ქ­ო­ნ­ლ­ის ხო­რ­ცი

🔸 2 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 30 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ერ­ბო

🔸 4 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 50 გრა­მი თე­თ­რი სო­კო

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა ნი­ა­ხ­უ­რი, 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში

🔸 15 გრა­მი არ­ა­ჟ­ა­ნი

🔸 1 ლი­მ­ო­ნი

🔸 700 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი

🔸 50 გრა­მი სა­ქ­ო­ნ­ლ­ის მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი მკე­რ­დი

🔸 15 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი

🔸 10 ცა­ლი ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლა

🔸 შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი და მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

და­ჭ­ე­რ­ით ხო­რ­ცი მა­რ­თ­კ­უ­თ­ხ­ე­დ­ის ფო­რ­მ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად და და­ბ­ე­გ­ვ­ეთ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი. სო­კო მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ და გა­დ­მ­ო­ი­ღ­ეთ სა­წ­უ­რ­ზე, ნა­ხ­ა­რ­ში კი შე­ი­ნ­ა­ხ­ეთ. და­ჭ­ე­რ­ით 2 თა­ვი ხა­ხ­ვი რგო­ლ­ე­ბ­ად და ას­რ­ი­ს­ეთ კა­რ­ა­ქ­ში. სა­ქ­ო­ნ­ლ­ის მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი მკე­რ­დი და სო­კო ერ­თ­ად გა­ა­ტ­ა­რ­ეთ ხო­რ­ც­ის სა­კ­ეპ მა­ნ­ქ­ა­ნ­ა­ში. შე­მ­დ­ეგ აუ­რ­ი­ეთ ხა­ხ­ვი, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ კვე­რ­ც­ხი, წყა­ლ­ში და­მ­ბ­ა­ლი ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლა, და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი, მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი. და­ბ­ე­გ­ვ­ილ ხო­რ­ც­ზე გა­დ­მ­ო­ი­ტ­ა­ნ­ეთ სა­ქ­ო­ნ­ლ­ის მკე­რ­დ­ი­სა და სო­კ­ოს შე­ზ­ა­ვ­ე­ბ­უ­ლი მა­სა, გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ რუ­ლ­ე­ტ­ად, შე­კ­ა­რ­ით ძა­ფ­ით და შე­წ­ვ­ით ერ­ბ­ო­ში და­ბ­რ­ა­წ­ვ­ა­მ­დე. სტა­ფ­ი­ლო გრძელ, ვი­წ­რო ზო­ლ­ე­ბ­ად და­ჭ­ე­რ­ით, ას­ე­ვე, და­ჭ­ე­რ­ით ნი­ა­ხ­უ­რი და ხა­ხ­ვი კი რგო­ლ­ე­ბ­ად. ეს ყვე­ლ­ა­ფ­ე­რი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ სა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ზე და ზე­მ­ო­დ­ან და­დ­ეთ რუ­ლ­ე­ტი. მო­ა­ს­ხ­ით ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი, 1 ჭი­ქა სო­კ­ოს ნა­ხ­ა­რ­ში და შე­დ­გ­ით ღუ­მ­ე­ლ­ში მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ა­მ­დე. რუ­ლ­ე­ტს მო­ა­ც­ა­ლ­ეთ ძა­ფ­ე­ბი და და­ჭ­ე­რ­ით რგო­ლ­ე­ბ­ად. ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ სა­ც­ე­რ­ში, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა სო­კ­ოს ნა­ხ­ა­რ­ში, არ­ა­ჟ­ა­ნი, და­დ­გ­ით ცე­ც­ხ­ლ­ზე და მი­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ ად­უ­ღ­ე­ბ­ა­მ­დე. მი­ღ­ე­ბ­უ­ლი სო­უ­სი მო­ა­ს­ხ­ით და­ჭ­რ­ილ რუ­ლ­ე­ტს.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №49

5–11 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიშა ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 7 – 13 ნოემბერი