კულინარია

ხაჭოს ტორტი-მუსი კენკრით

№51

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 02.01

ხაჭოს ტორტი
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ ხაჭოს ტორტი-მუსი კენკრით.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 500 გრა­მი ხა­ჭო, 450 გრა­მი 35%-ია­ნი ნა­ღ­ე­ბი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჭი­ქა შა­ქ­ა­რი

🔸 30 გრა­მი ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი

🔸 400 გრა­მი კე­ნ­კ­რ­ის მი­ქ­სი (მა­ღ­ა­ზ­ი­ე­ბ­ში იყ­ი­დ­ე­ბა გა­ყ­ი­ნ­უ­ლი).


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი და­ა­ლ­ბ­ეთ ცივ წყა­ლ­ში 20-30 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ნა­ღ­ე­ბი და შა­ქ­ა­რი გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ ისე, რომ შა­ქ­ა­რი გა­დ­ნ­ეს. ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნს გა­დ­ა­უ­წ­უ­რ­ეთ ზე­დ­მ­ე­ტი წყა­ლი, ჩა­ა­მ­ა­ტ­ეთ ცხელ ნა­ღ­ე­ბ­ში და აუ­რ­ი­ეთ, უნ­და გა­დ­ნ­ეს. ხა­ჭო მი­ქ­ს­ე­რ­ით ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ და ნელ-ნე­ლა შე­უ­რ­ი­ეთ ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნ­ი­ა­ნი ნა­ღ­ე­ბი. ფო­რ­მ­ა­ში ჩა­უ­ფ­ი­ნ­ეთ კუ­ლ­ი­ნ­ა­რ­ი­უ­ლი ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნი და ძი­რ­ზე სქელ ფე­ნ­ად, მჭი­დ­რ­ოდ ჩა­ა­ლ­ა­გ­ეთ მშრა­ლი კე­ნ­კ­რა, ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­დ­ეთ ხა­ჭ­ოს მა­სა და მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში შე­დ­გ­ით გა­მ­ა­გ­რ­ე­ბ­ა­მ­დე, და­ა­ხ­ლ­ო­ე­ბ­ით, 5-6 სა­ა­თი. შე­მ­დ­ეგ, პა­რ­კ­ი­ა­ნ­ად ამ­ო­ი­ღ­ეთ და თე­ფ­შ­ზე გა­დ­მ­ო­ა­ბ­რ­უ­ნ­ეთ. თუ ფო­რ­მ­ას გვე­რ­დ­ე­ბი ეხ­ს­ნ­ე­ბა, შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, ჯერ ხა­ჭო ჩა­ა­ს­ხ­ათ, ხი­ლი კი ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­ლ­ა­გ­ოთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რა მინიშნებები გვიწინასწარმეტყველებს ბედნიერ მომავ...