კულინარია

ხაჭოს ჩიზქეიქი შოკოლადის ნუგბარით

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 11.09

ხაჭოს ჩიზქეიქი
დაკოპირებულია

ხაჭოს უგემრიელესი ჩიზქეიქის რეცეპტს ,,თბილისელები" გიზიარებთ 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 300 გრა­მი ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლა

🔸 170 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კა­კ­აო

🔸 550 გრა­მი ხა­ჭო

🔸 200 გრა­მი არ­ა­ჟ­ა­ნი, 3 კვე­რ­ც­ხი

🔸 140 გრა­მი შა­ქ­­რ­ის პუ­დ­რა, 1 შე­კ­ვ­რა ტკბი­ლი ვა­ნ­ი­ლი

🔸 350 გრა­მი შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლა

🔸 25 გრა­მი ვა­ნ­ი­ლ­ის პუ­დ­ი­ნ­გი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, მა­რ­ი­ლი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლა და­ფ­ხ­ვ­ე­ნ­ით. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კა­კ­აო და და­რ­ბ­ი­ლ­ე­ბ­უ­ლი კა­რ­ა­ქი. აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. ცე­ც­ხ­ლ­გ­ა­მ­ძ­ლე ფი­ა­ლ­ას – სა­ს­უ­რ­ვ­ე­ლ­ია მა­ფ­ი­ნ­ის ფო­რ­მ­ის იყ­ოს, ოღ­ო­ნდ მო­ზ­რ­დ­ი­ლი – წა­უ­ს­ვ­ით ზე­თი, ჩა­ფ­ი­ნ­ეთ მა­რ­თ­კ­უ­თ­ხა ფო­რ­მ­ის ორი პე­რ­გ­ა­მ­ე­ნ­ტი გა­დ­ა­ჯ­ვ­ა­რ­ე­დ­ი­ნ­ე­ბ­უ­ლ­ად და მა­ს­აც წა­უ­ს­ვ­ით ზე­თი. ჩა­ტ­კ­ე­პ­ნ­ეთ მა­ს­ში ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლ­ას მა­სა და გვე­რ­დ­ე­ბი კა­რ­გ­ად აუ­მ­ა­ღ­ლ­ეთ.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ხა­ჭ­ოს მა­სა – თა­ს­ში ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თს შე­უ­რ­ი­ეთ ხა­ჭო, კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი, შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რ­ის ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი, არ­ა­ჟ­ა­ნი, ვა­ნ­ი­ლი, მარილი და და­ა­ბ­ლ­ე­ნ­დ­ე­რ­ეთ. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ვა­ნ­ი­ლ­ის პუ­დ­ი­ნ­გი. აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. კვე­რ­ც­ხ­ის ცი­ლა კა­რ­გ­ად გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ და თქვი­ფ­ეთ ღრუ­ბ­ე­ლ­ი­ვ­ით. ეს მა­სა ნელ-ნე­ლა შე­უ­რ­ი­ეთ ხა­ჭ­ოს მა­ს­ას და აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. ამ მა­ს­ის მე­ს­ა­მ­ე­დი და­ა­ს­ხ­ით ბი­ს­კ­ვ­ი­ტს ფო­რ­მ­ა­ში. ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­ლ­ა­გ­ეთ შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლ­ე­ბი. და­ა­ს­ხ­ით და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი ხა­ჭ­ოს მა­სა. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ფო­რ­მა აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში მა­ღ­ალ ტე­მ­პ­ე­რ­ა­ტ­უ­რ­ა­ზე 10 წუ­თ­ით. შე­მ­დ­ეგ გა­მ­ო­რ­თ­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლი, ოღ­ო­ნდ დე­ს­ე­რ­ტი და­ტ­ო­ვ­ეთ 1 სა­ა­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. მზა ჩი­ზ­ქ­ე­ი­ქი ამ­ო­ი­ღ­ეთ პე­რ­გ­ა­მ­ე­ნ­ტ­ის და­ხ­მ­ა­რ­ე­ბ­ით.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...