კულინარია

ქათმის რულეტი

№36

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 13.09, 2022 წელი

ქათმის რულეტი
დაკოპირებულია

გემრიელი ქათმის რულეტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

ცო­მი – 12 გრა­მი სა­ფ­უ­ა­რი, 140 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი თბი­ლი წყა­ლი, ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, ცო­ტა შა­ქ­ა­რი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი, 380 გრა­მი ფქვი­ლი, 1 კვე­რ­ც­ხის გული.

ში­გ­თ­ა­ვ­სი: 350 გრა­მი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო, 1-2 კბი­ლი ნი­ო­რი, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, 2-3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კე­ტ­ჩ­უ­პი, 150 გრა­მი სა­შ­უ­ა­ლო სი­მ­კ­ვ­რ­ი­ვ­ის ყვე­ლი, 1 ცა­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

მო­ზ­ი­ლ­ეთ ცო­მი – სა­ფ­უ­ა­რი, ფქვი­ლი, შა­ქ­ა­რი, მა­რ­ი­ლი და თბი­ლი წყა­ლი. მო­ზ­ე­ლ­ი­ს­ას და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ზე­თი. გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ ცო­მი თბილ ად­გ­ი­ლ­ას 40 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. სა­ნ­ამ ცო­მი „ის­ვ­ე­ნ­ე­ბს“, მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ში­გ­თ­ა­ვ­სი. ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად, სტა­ფ­ი­ლო გა­ხ­ე­ხ­ეთ, ნი­ო­რი და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა გა­ა­ს­უ­ფ­თ­ა­ვ­ეთ და და­ჭ­ე­რ­ით მო­მ­ც­რო კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. ცხელ ტა­ფ­ა­ზე, ზე­თ­ში მო­შ­უ­შ­ეთ ხა­ხ­ვი, ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი და სტა­ფ­ი­ლო. აუ­რ­ი­ეთ რა­მ­დ­ე­ნ­ჯ­ე­რ­მე. ქა­თ­მ­ის ფი­ლე მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ მა­რ­ი­ლ­ი­ან წყა­ლ­ში. და­ჭ­ე­რ­ით კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. შე­უ­რ­ი­ეთ მო­შ­უ­შ­ულ ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლს, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კე­ტ­ჩ­უ­პი და კი­დ­ევ აუ­რ­ი­ეთ. ყვე­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ.

ცო­მი გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ, რომ მი­ი­ღ­ოთ მა­რ­თ­კ­უ­თ­ხ­ე­დი ზო­მ­ით – 45X35 სა­ნ­ტ­ი­მ­ე­ტ­რი. ცო­მ­ის შუა ნა­წ­ი­ლ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლ­ის ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი. ყველს ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე და ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი. ზე­მ­ო­დ­ან ის­ევ მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ყვე­ლი და ცო­ტა ის­ევ მო­ი­ტ­ო­ვ­ეთ. გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ რუ­ლ­ე­ტ­ი­ვ­ით და შე­მ­ო­უ­კ­ე­ც­ეთ ნა­პ­ი­რ­ე­ბი.

წა­უ­ს­ვ­ით ათ­ქ­ვ­ე­ფ­ი­ლი კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი ყვე­ლი და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ზე. ნა­ხ­ე­ვ­არ სა­ა­თ­ში მზად იქ­ნ­ე­ბა.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი