კულინარია

ქათმის ხრაშუნა რგოლები

№31

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 09.08

ქათმის ხრაშუნა რგოლები
დაკოპირებულია

გემრიელი ქათმის რგოლების რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 250 გრა­მი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სი­მ­ი­ნ­დ­ის სა­ხ­ა­მ­ე­ბ­ე­ლი

🔸 1 კო­ნა მწვა­ნე ხა­ხ­ვი, 1 კო­ნა კა­მა

🔸 50 გრა­მი მა­გ­ა­რი ყვე­ლი

🔸 1 ცა­ლი მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

ამ­ო­ს­ა­ვ­ლ­ე­ბ­ად: 2 კვე­რ­ც­ხი, 100 გრა­მი ფქვი­ლი, 200 გრა­მი ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლ­ას სა­ფ­ა­ნ­ე­ლი.

ყვე­ლ­ის სო­უ­სი: 2 ნა­ჭ­ე­რი რბი­ლი ყვე­ლი, 50 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი, 3 კბი­ლი ნი­ო­რი, 5 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მა­ი­ო­ნ­ე­ზი, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ქა­თ­მ­ის ფი­ლე და მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი და­ჭ­ე­რ­ით მო­მ­ც­რო ზო­მ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ ბლე­ნ­დ­ე­რ­ში მწვა­ნე ხა­ხ­ვი, კა­მა და თა­ვი ხა­ხ­ვი. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ კვე­რ­ც­ხი, კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, ფი­ლე და ერ­თ­ად და­ა­ბ­ლ­ე­ნ­დ­ე­რ­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი. სი­მ­ი­ნ­დ­ის სახამებელი და გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი. აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად. ეს მა­სა მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ სა­კ­ო­ნ­დ­ი­ტ­რო ტო­მ­ა­რ­ა­ში. გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ქა­ღ­ა­ლ­დ­ზე ტო­მ­რ­ის სა­შ­უ­ა­ლ­ე­ბ­ით გა­ა­კ­ე­თ­ეთ რგო­ლ­ე­ბი და გა­ყ­ი­ნ­ეთ სა­ყ­ი­ნ­უ­ლ­ე­ში 1 სა­ა­თ­ის გა­ნ­მა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

ამ დრო­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ყვე­ლ­ის სო­უ­სი. ყვე­ლა ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტი მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ცე­ც­ხ­ლ­გ­ა­მ­ძ­ლე თა­ს­ში და ნელ ნე­ლა გა­ა­დ­ნ­ეთ. შე­უ­რ­ი­ეთ გა­ს­რ­ე­ს­ი­ლი ნი­ო­რი. მუ­დ­მ­ი­ვ­ად ურ­ი­ეთ. მა­ი­ო­ნ­ე­ზ­ის სი­ს­ქ­ის სო­უ­სი უნ­და მი­ი­ღ­ოთ. გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ თქვე­ნი რგო­ლ­ე­ბი. ჯერ სა­თ­ი­თ­ა­ოდ ამ­ო­გ­ა­ნ­გ­ლ­ეთ ფქვი­ლ­ში. მე­რე გა­თ­ქ­ვ­ე­ფ­ილ კვე­რ­ც­ხ­ში. ბო­ლ­ოს სა­ფ­ა­ნ­ე­ლ­ში. შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ ძა­ლ­ი­ან ცხელ ზე­თ­ში. 5 წუ­თი ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან სა­კ­მ­ა­რ­ი­ს­ია.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი