კულინარია

კარტოფილისა და ხახვის სამარხვო ღვეზელი

№16

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 29.04

კარტოფილის და ხახვის
სამარხვო ღვეზელი
დაკოპირებულია

გემრიელი სამარხვო ღვეზელის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 500 გრა­მი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 350 გრა­მი ხა­ხ­ვი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი

🔸 80 გრა­მი სამარხვო კა­რ­ა­ქი

🔸 მა­რ­ი­ლი, რო­ზ­მ­ა­რ­ი­ნი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ზეთი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით თხელ ნა­ხ­ე­ვ­ა­რ­რ­გ­ო­ლ­ე­ბ­ად. და­ა­ს­ხ­ით ტა­ფ­ა­ზე ზე­თი, გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ და მო­შ­უ­შ­ეთ ხა­ხ­ვი. ტა­ფ­ას თა­ვ­ზე და­ა­ხ­უ­რ­ეთ, რომ კა­რ­გ­ად და­რ­ბ­ი­ლ­დ­ეს. მოა­ყ­ა­რ­ეთ შა­ქ­ა­რი, მო­ა­ს­ხ­ით სო­ი­ის სო­უ­სი და შუ­შ­ეთ კი­დ­ევ 5 წუ­თი. კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ. გა­ა­დ­ნ­ეთ 40 გრა­მი სამარხვო კა­რ­ა­ქი. ფო­რ­მ­ის ძი­რ­ში გა­შ­ა­ლ­ეთ გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ო­ბი ქა­ღ­ა­ლ­დი, წა­უ­ს­ვ­ით გა­მ­დ­ნ­ა­რი კა­რ­ა­ქი და თა­ნ­ა­ბ­რ­ად გა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ის მთე­ლი მა­ს­ის ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და რო­ზ­მ­ა­რ­ი­ნი. მო­ა­ს­ხ­ით გა­მ­დ­ნ­ა­რი კა­რ­ა­ქი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ერთ ფე­ნ­ად ხა­ხ­ვი, შე­მ­დ­ეგ ის­ევ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ის ფე­ნა. მო­ა­ს­ხ­ით ცო­ტა კა­რ­ა­ქი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და რო­ზ­მ­ა­რ­ი­ნი და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 200 გრა­დ­უ­ს­ა­მ­დე გა­ც­ხ­ე­ლ­ე­ბ­ულ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში 35 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...