კულინარია

კალათები ხაჭოს კრემით

№16

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 01.05

კალათები ხაჭოს კრემით
დაკოპირებულია

ხაჭოს გემრიელი დესერტის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან"

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

ცო­მი – 300 გრა­მი ფქვი­ლი, 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კა­კ­ა­ოს ფხვნი­ლი, 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი, 120 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი გა­მ­დ­ნ­ა­რი მა­რ­გ­ა­რ­ი­ნი, 2 კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი, ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, 6 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ხსნა­დი ყა­ვა.

კრე­მი – 400 გრა­მი ხაჭოს კრე­მი, 150 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ლი­მ­ო­ნ­ის ცე­დ­რა, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ახ­ლ­ად გა­მ­ო­წ­უ­რ­უ­ლი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი, 1 შე­კ­ვ­რა ვა­ნ­ი­ლ­ი, 150 გრა­მი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რა.

მომზადების წესი 👩‍🍳

სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ოს კო­მ­ბ­ა­ი­ნ­ში ჩა­ყ­ა­რ­ეთ ფქვი­ლი, შა­ქა­რი, მა­რ­ი­ლი და კა­კ­აო. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­რ­ბ­ი­ლ­ე­ბ­უ­ლი კა­რ­ა­ქი და მა­რ­გ­ა­რ­ი­ნი. აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი, ყა­ვა და მო­ზ­ი­ლ­ეთ ცო­მი. გა­ა­კ­ე­თ­ეთ მი­ს­გ­ან ბუ­რ­თი, გა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ სა­კ­ვ­ებ ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნ­ში და ცო­ტა ხნით მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ. აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლი წი­ნ­ა­ს­წ­არ გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ზე. ცო­მი და­დ­ეთ ფქვი­ლ­მ­ო­ყ­რ­ილ ტა­ფ­ა­ზე. გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ, ამ­ო­ჭ­ე­რ­ით ყვა­ვ­ი­ლ­ის ფო­რ­მ­ით და ჩა­ა­ლ­ა­გ­ეთ მა­ფ­ი­ნ­ის კა­ლ­ა­თ­ე­ბ­ში ისე, რომ ნა­პ­ი­რ­ე­ბი ამ­ო­ე­წ­ი­ოს. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 15 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ კრე­მი: ხაჭოს კრემი, კა­რ­ა­ქი, შაქარი და შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რა ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცე­დ­რა, ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი, ვანილი და ის­ევ ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. ამ კრე­მ­ით ამ­ო­ა­ვ­ს­ეთ გა­მ­ო­მ­ც­ხ­ვ­ა­რი ყვა­ვ­ი­ლ­ის კა­ლ­ა­თ­ე­ბი და მზად არ­ის.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...