კულინარია

ქა­თ­მ­ის ფი­ლე არ­ა­ჟ­ნ­ი­სა და ყვე­ლ­ის სო­უ­ს­ში

№3

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 26.01

ქატმის ფილე აარაჟნისა და
ყველის სოუსში
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 300  გრა­მი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე, 80  გრა­მი მდნა­რი ყვე­ლი, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი სტა­ფ­ი­ლო, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი  წი­თ­ე­ლი, ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი  წი­წ­ა­კა, 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი  ქა­თ­მ­ის კუ­ბ­ი­კ­ის ბუ­ლ­ი­ო­ნი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის  კო­ვ­ზი ზე­თი,  ცო­ტა უც­ხო სუ­ნ­ე­ლი და შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი, ქი­ნ­ძი.  

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: ქა­თ­მ­ის ფი­ლე და­ჭ­ე­რ­ით მო­მ­ც­რო ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, უც­ხო სუ­ნ­ე­ლი და ხე­ლ­ით კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ ცხელ, ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე ყვე­ლა მხრი­დ­ან. ხა­ხ­ვი და სტაფილო გა­ა­რ­ჩ­ი­ეთ. და­ჭ­ე­რ­ით წვრილ ჩხი­რ­ე­ბ­ად. ძა­ლ­ი­ან წვრილ ჩხი­რ­ე­ბ­ად და­ჭ­ე­რ­ით ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა. ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ფი­ლ­ეს და ოდ­ნ­ავ შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ. და­ა­ს­ხ­ით ბუ­ლ­ი­ო­ნი, და­ა­ხ­უ­რ­ეთ ტა­ფ­ას თა­ვ­ს­ა­ხ­უ­რი და ნელ ცე­ც­ხ­ლ­ზე შუ­შ­ეთ 10 წუ­თი. შე­მ­დ­ეგ შე­უ­რ­ი­ეთ არ­ა­ჟ­ა­ნი. ის­ევ შუ­შ­ეთ 5 წუ­თი. ნე­ლი მო­რ­ე­ვ­ით შე­უ­რ­ი­ეთ მდნა­რი ყვე­ლი, კი­დ­ევ სა­მი წუ­თი და მზად არ­ის. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №9

1-7 მარტი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მარკუს მეტრეველი

მარკუს მეტრეველი: ვემტერები ურწმუნო ადამიანებს