კულინარია

ღვეზელი ხორცით, სოკოთი და კონიაკით

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 09.09, 2022 წელი

ღვეზელი ხორცით
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ უგემრიელესი ღვეზელი ხორცით, სოკოთი და კონიაკით.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­იე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 500 გრა­მი პუ­რ­ის ფქვი­ლი

🔸 360 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 4 კვე­რ­ც­ხი

🔸 240 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი კეფირი

🔸 ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და მუ­ს­კ­ა­ტ­ის კა­კ­ა­ლი

🔸 600 გრა­მი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე

🔸 50 გრა­მი თე­თ­რი სო­კო

🔸 480 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ქა­თ­მ­ის ბუ­ლ­ი­ო­ნი

🔸 240 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ნა­ღ­ე­ბი

🔸 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი კო­ნ­ი­ა­კი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ ქა­თ­მ­ის ფი­ლე. და­ა­ს­ხ­ით ცი­ვი წყა­ლი სო­კ­ოს. ფქვი­ლი, კვე­რ­ც­ხი და კე­ფ­ი­რი მო­ზ­ი­ლ­ეთ და 10 წუ­თ­ით გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში. კა­რ­ა­ქ­ში აუ­რ­ი­ეთ 2 სა­დ­ი­ლ­ის ფქვი­ლი. გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ ცო­მი მა­ც­ი­ვ­რ­ი­დ­ან და გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ ისე, რომ ოთ­ხ­კ­უ­თ­ხ­ე­დ­ის ფო­რ­მა მი­ი­ღ­ოს. გა­დ­მ­ო­ი­ტ­ა­ნ­ეთ კა­რ­ა­ქი ცო­მ­ზე და კუ­თ­ხ­ე­ე­ბი შე­ა­ე­რ­თ­ეთ ცე­ნ­ტ­რში, ისე, რომ კა­რ­ა­ქი და­ი­ფ­ა­რ­ოს. გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ ში­გ­თ­ა­ვ­ს­ი­ა­ნი ცო­მი ის­ევ მა­რ­თ­კ­უ­თ­ხ­ე­დ­ად და მო­პ­ი­რ­დ­ა­პ­ი­რე კუ­თ­ხ­ე­ე­ბი ცე­ნ­ტ­რ­ში შე­ა­ე­რ­თ­ეთ, ის­ევ გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ, გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში 2 სა­ა­თ­ით.

მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ სო­კო იმ­ა­ვე წყა­ლ­ში, რო­მ­ე­ლ­შ­იც ჩა­ა­ლ­ბ­ეთ. შე­მ­დ­ეგ კი მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი ქა­თ­ა­მი და სო­კო მო­მ­ც­რო ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად და­ჭ­ე­რ­ით. კა­რ­ა­ქ­ში მო­ხ­ა­ლ­ეთ 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ფქვი­ლი, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ ქა­თ­მ­ის ბუ­ლ­ი­ო­ნი, ხა­რ­შ­ეთ 5 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში და გა­მ­უ­დ­მ­ე­ბ­ით ურ­ი­ეთ. მო­ა­ს­ხ­ით ნა­ღ­ე­ბი, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ 2 კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. შე­უ­რ­ი­ეთ სო­უ­სი და­ჭ­რ­ილ სო­კ­ო­სა და ფი­ლ­ეს. ფა­რ­შ­ში ჩა­ა­მ­ა­ტ­ეთ კო­ნ­ი­ა­კი, მა­რ­ი­ლი და ცო­ტა მუ­ს­კ­ა­ტ­ის კა­კ­ა­ლი. გა­ყ­ა­ვ­ით ცო­მი შუ­ა­ზე და გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ მა­რ­თ­კ­უ­თ­ხ­ე­დ­ის ფო­რ­მ­ის ფი­რ­ფ­ი­ტ­ე­ბ­ად. სა­ც­ხ­ობ ლა­ნ­გ­ა­რს წა­უ­ს­ვ­ით ცხი­მი და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ს­ზე გა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ე­ბ­უ­ლი ცო­მი, გა­შ­ა­ლ­ეთ მა­ს­ზე ფი­ლ­ე­სა და სო­კ­ოს გუ­ლ­ს­ა­რ­თი, ზე­მ­ო­დ­ან გა­დ­ა­ა­ფ­ა­რ­ეთ ცო­მ­ის მე­ო­რე ფე­ნა და ნა­პ­ი­რ­ე­ბი შე­ა­წ­ე­ბ­ეთ. ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ 1 კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი და წა­უ­ს­ვ­ით ცო­მ­ის ზე­დ­ა­პ­ი­რს. ღვე­ზ­ე­ლი ჩა­ჩ­ხ­ვ­ლ­ი­ტ­ეთ ჩა­ნ­გ­ლ­ით და შე­დ­გ­ათ 240°-მდე გა­ც­ხ­ე­ლ­ე­ბ­ულ ღუ­მ­ე­ლ­ში. 20-25 წუ­თ­ში ღვე­ზ­ე­ლი მზა­დ­აა.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი