კულინარია

ღვეზელი ხაჭოთი, ყველითა და პომიდვრით თათა გიორგობიანისგან

№41

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 21.10

თათა გიორგობიანის კერძი
დაკოპირებულია

მე­გ­ო­ბ­რ­ე­ბს ძა­ლ­ი­ან უყ­ვ­ა­რთ ჩე­მი მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი ცო­მ­ე­უ­ლი და გა­ნ­ს­ა­კ­უ­თ­რ­ე­ბ­ით პი­ცა. რა­ღ­აც პე­რ­ი­ო­დი ვე­გ­ე­ტ­ა­რ­ი­ა­ნ­ე­ლი ვი­ყ­ა­ვი და ამ­ი­ტ­ომ, ხო­რ­ც­ე­უ­ლ­თ­ან დი­დ­ად ვერ ვმე­გ­ო­ბ­რ­ობ, ვე­რ­ი­დ­ე­ბი, თუ­მ­ცა გა­კ­ე­თ­ე­ბა ვი­ცი. ძა­ლ­ი­ან დი­დი სი­ა­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით მი­ვ­ი­რ­თ­მ­ევ ცო­ც­ხ­ალ, და­უ­მ­უ­შ­ა­ვ­ე­ბ­ელ ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლს და არ­ა­ჩ­ვ­ე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ივ სა­ლ­ა­თ­ე­ბს ვა­მ­ზ­ა­დ­ებ. ჭა­მ­ი­ს­გ­ან არ­ა­ს­ო­დ­ეს ვი­კ­ა­ვ­ებ თავს, თუ­მ­ცა, მე­რე გა­ნ­ტ­ვ­ი­რ­თ­ვ­ის დღე­ე­ბს ვი­წ­ყ­ობ და ვცდი­ლ­ობ, სა­ღ­ა­მ­ის არ მი­ვ­ი­რ­თ­ვა. დღე­ში, მი­ნ­ი­მ­უმ, ორ ლიტრ წყალს ვსვამ. სა­მ­წ­უ­ხ­ა­რ­ოდ, ვა­რ­ჯ­ი­შს ვერ ვა­ხ­ე­რ­ხ­ებ, თუ­მ­ცა ბევრს და­ვ­დ­ი­ვ­არ ფე­ხ­ით. რა­დ­გ­ან ხო­რ­ც­ე­უ­ლ­ის გა­კ­ე­თ­ე­ბ­ას თავს ვა­რ­ი­დ­ებ და უპ­ი­რ­ა­ტ­ე­ს­ო­ბ­ას ჯა­ნ­ს­აღ კვე­ბ­ას ვა­ნ­ი­ჭ­ებ, ჟუ­რ­ნ­ალ „თბი­ლ­ი­ს­ე­ლ­ე­ბ­ის“ ერ­თ­გ­ულ მკი­თ­ხ­ვ­ე­ლს შე­ვ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ებ ღვე­ზ­ე­ლ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ას ხა­ჭ­ო­თი, ყვე­ლ­ი­თა და პო­მ­ი­დ­ვ­რ­ით.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი

🔸 2 ჩა­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი

🔸 2 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 150 გრა­მი ყვე­ლი, 200 გრა­მი ხა­ჭო

🔸 250 გრა­მი მზა ფე­ნ­ო­ვ­ა­ნი ცო­მი

🔸 ცო­ტა ხმე­ლი ორ­ე­გ­ა­ნო

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა კა­მა

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – სუ­რ­ვ­ი­ლ­ი­ს­ა­მ­ე­ბრ.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ფე­ნ­ო­ვ­ა­ნი ცო­მი გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ და მი­ე­ც­ით მრგ­ვ­ა­ლი ფო­რ­მა. ყვე­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ, ხა­ჭო ჩა­ნ­გ­ლ­ით და­ს­რ­ი­ს­ეთ და და­უ­მ­ა­ტ­ეთ არ­ა­ჟ­ა­ნი. მწვა­ნ­ი­ლი და­ჭ­ე­რ­ით წვრი­ლ­ად და ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ამ მა­ს­ას შე­უ­რ­ი­ეთ. მი­ქ­ს­ე­რ­ით ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის ცი­ლა, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ხა­ჭ­ო­ან მა­ს­ას, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ცო­მი გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ სა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ზე, გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ მა­ს­ზე გუ­ლ­ს­ა­რ­თი. პო­მ­ი­დ­ო­რი კი და­ჭ­ე­რ­ათ რგო­ლ­ე­ბ­ად და ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­ლ­ა­გ­ეთ. ცომს გვე­რ­დ­ე­ბი გა­დ­ა­უ­კ­ე­ც­ეთ და მო­უ­ს­ვ­ით ათ­ქ­ვ­ე­ფ­ი­ლი კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი. აც­ხ­ვ­ეთ 200 გრა­დ­უ­ს­ზე, და­ა­ხ­ლ­ო­ე­ბ­ით, 30-40 წუ­თი. მზა ღვე­ზ­ე­ლს ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი და ხმე­ლი ორ­ე­გ­ა­ნო.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №48

29 ნოემბერი- 5 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნოდიკო ტატიშვილი

როგორ გადაურჩა ნოდიკო ტატიშვილი პარიზში დაპატიმრებ...