კულინარია

ღო­რ­ის ხო­რ­ც­ის რუ­ლ­ე­ტი

№3

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 27.01

ღორის ხორცის რულეტი
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: კი­ლ­ო­გ­რ­ამ-ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ღო­რ­ის რბი­ლი ხო­რ­ცი,  ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კი­ლ­ო­გ­რ­ა­მი ქა­მა სო­კო, 200 გრა­მი  მა­გ­ა­რი ყვე­ლი, 2 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო, 7 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი, მა­რ­ი­ლი, ხმე­ლი სუ­ნ­ე­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, 1 კო­ნა კა­მა,  5 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: და­ჭ­ე­რ­ით ხო­რ­ცი ორი სა­ნ­ტ­ი­მ­ე­ტ­რ­ის სი­ს­ქ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. და­ბ­ე­გ­ვ­ეთ თი­თ­ო­ე­უ­ლი ნა­ჭ­ე­რი. წა­უ­ს­ვ­ით მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი. და­ა­ს­ხ­ით სო­ი­ის სო­უ­სი. ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე და­ყ­ა­რ­ეთ თხელ რგო­ლ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი და ცო­ტა მო­შ­უ­შ­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი სტა­ფ­ი­ლო და რომ მო­ი­შ­უ­შ­ე­ბა, და­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი სო­კო. იშ­უ­შ­ოს კი­დ­ევ 15 წუ­თი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ოს სო­უ­სი და და­ა­ხ­ლ­ო­ე­ბ­ით 5 წუ­თ­ის შე­მ­დ­ეგ, ზე­დ­მ­ე­ტი სი­თ­ხე რომ ამ­ო­შ­რ­ე­ბა, ყვე­ლ­ა­ფ­ე­რი ბლე­ნ­დ­ე­რ­ში და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. ხო­რ­ც­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბი მჭი­დ­რ­ოდ და­ა­ლ­ა­გ­ეთ გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ტა­ფ­ა­ზე. წა­უ­ს­ვ­ით სო­კ­ოს პა­შ­ტ­ე­ტი. ისე, რომ ცო­ტა და­გ­რ­ჩ­ეთ. გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ მჭი­დ­რ­ოდ, რო­გ­ო­რც რუ­ლ­ე­ტი და წა­უ­ს­ვ­ით და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი პა­შ­ტ­ე­ტი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მწვა­ნ­ი­ლი და გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი. შე­კ­ა­რ­ით სა­კ­ო­ნ­დ­ი­ტ­რო თო­კ­ით. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 200 გრა­დ­უ­ს­ზე 35 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №9

1-7 მარტი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მარკუს მეტრეველი

მარკუს მეტრეველი: ვემტერები ურწმუნო ადამიანებს