კულინარია

ძროხის ხორცის ცხარე სალათა ქინძით

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 21.07

ძროხის ხორცის სალათა
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 300 გრა­მი ძრო­ხ­ის ხო­რ­ცი, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო, 1 ცა­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სოიის სოუსი, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ვა­შ­ლ­ის ძმა­რი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი, 1 კო­ნა ქი­ნ­ძი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, წითელი ცხარე წიწაკა, მა­რ­ი­ლი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: ხო­რ­ცი და­ჭ­ე­რ­ით ბო­ჭ­კ­ოს მი­მ­ა­რ­თ­უ­ლ­ე­ბ­ით, ვი­წ­რო და გრძელ ჩხი­რ­ე­ბ­ად. ცო­ტა და­ბ­ე­გ­ვ­ეთ. ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით ძა­ლ­ი­ან თხლად და წვრი­ლ­ად. სტა­ფ­ი­ლო გა­ხ­ე­ხ­ეთ გრძლად. გა­ხ­ე­ხ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­იც და შე­მ­დ­ეგ მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ. წყა­ლი ცო­ტა მა­რ­ი­ლ­ი­ა­ნი უნ­და იყ­ოს. არ გა­დ­ა­ხ­ა­რ­შ­ოთ. გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ და გა­დ­ა­ა­ვ­ლ­ეთ ცი­ვი წყა­ლი. ტა­ფ­ა­ზე, ზე­თ­ში მო­შ­უ­შ­ეთ ხა­ხ­ვი და სტა­ფ­ი­ლო. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლს თა­ს­ში.

ხო­რ­ცი მო­ხ­რ­ა­კ­ეთ ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე. კა­რ­გ­ად უნ­და და­ი­ბ­რ­ა­წ­ოს. მო­ა­ს­ხ­ით ერ­თი კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი. მზად რომ იქ­ნ­ე­ბა, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლს და აუ­რ­ი­ეთ.

ცა­ლ­კე თა­ს­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით ზე­თი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ძმა­რი, სო­ი­ის სო­უ­სი, შა­ქ­ა­რი. ცო­ტა შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, წი­თ­ე­ლი, ცხა­რე წი­წ­ა­კა. გა­ს­რ­ე­ს­ი­ლი ნი­ო­რი. მო­ა­ს­ხ­ით ეს სო­უ­სი სა­ლ­ა­თ­ას და ფრთხი­ლ­ად აუ­რ­ი­ეთ. სულ ბო­ლ­ოს მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი ქი­ნ­ძი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №31

2-8 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 2 – 8 აგვისტო