კულინარია

ძროხის ენის ჩაშუშული

№31

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 10.08

ძროხის ენის ჩაშუშული
დაკოპირებულია

გემრიელი კერძის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 180 გრა­მი ძრო­ხ­ის ენა (მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი)

🔸 100 გრა­მი ძე­ხ­ვი (მო­ნ­ა­დ­ი­რ­ის)

🔸 250 გრა­მი ძრო­ხ­ის ხო­რ­ცი

🔸 2 ცა­ლი სო­ს­ი­სი

🔸 140 გრა­მი ღო­რ­ის ნე­კ­ნ­ე­ბი

🔸 120 გრა­მი ბე­კ­ო­ნი

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე ზე­თ­ი­ს­ხ­ი­ლი

🔸 2 ცა­ლი და­ფ­ნ­ის ფო­თ­ო­ლი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი კა­პ­რ­ე­სი

🔸 კა­მა

🔸 5 ცა­ლი მჟა­ვე კი­ტ­რი

🔸 ლი­მ­ო­ნი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა

🔸 შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, ზეთი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

და­ა­ს­ხ­ით ხორცს 2, 5 ლი­ტ­რი წყა­ლი და მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ. ამ­ო­ი­ღ­ეთ ბუ­ლ­ი­ო­ნ­ი­დ­ან და გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ. ბუ­ლ­ი­ო­ნი არ გა­დ­ა­ა­ქ­ც­ი­ოთ. ხო­რ­ც­ე­უ­ლი და­ჭ­ე­რ­ით კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. ძა­ლ­ი­ან წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით ხა­ხ­ვი. სტა­ფ­ი­ლო გა­ხ­ე­ხ­ეთ. მო­შ­უ­შ­ეთ ზე­თ­ში ხა­ხ­ვი და სტა­ფ­ი­ლო. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი კი­ტ­რი. ცო­ტა კი­ტ­რ­ის მწნი­ლ­ის სი­თ­ხ­ეც. ჩა­შ­უ­შ­ეთ ერ­თ­ად. მო­ა­ს­ხ­ით ტო­მ­ატ-პა­ს­ტ­აც. აუ­რ­ი­ეთ და შუ­შ­ეთ კი­დ­ევ 5-7 წუ­თი. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ხო­რ­ც­ე­უ­ლი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. სქე­ლ­ძ­ი­რ­ი­ან ქვა­ბ­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით კა­რ­გ­ად გა­ფ­ი­ლ­ტ­რ­უ­ლი ბუ­ლ­ი­ო­ნი. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ მო­შ­უ­შ­უ­ლი ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ფ­ნ­ის ფო­თ­ო­ლი, ოთ­ხ­ად გა­ჭ­რ­ი­ლი ლი­მ­ო­ნი, კა­პ­რ­ე­სი, უკ­უ­რ­კო ზე­თ­ი­ს­ხ­ი­ლი და შუ­შ­ეთ და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე თა­ვ­დ­ა­ხ­უ­რ­ულ ჭუ­რ­ჭ­ე­ლ­ში ერ­თი სა­ა­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში ან მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში 180 გრა­დ­უ­ს­ზე, 40-60 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ბო­ლ­ოს მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ პილპილი, და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი და მო­ა­ს­ხ­ით ცო­ტა ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი