კულინარია

ჩაშუშული ბოსტნეული ყველით თიკა ბალანჩინისგან

№45

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 18.11, 2021 წელი

თიკა ბანაჩინის კერძი
დაკოპირებულია

თიკა ბალანჩინი საყვარელი კერძის რეცეპტს ,,თბილისელებს" უზიარებს 👇

მა­რ­თ­ა­ლ­ია, სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ო­ში ხში­რ­ად არ მი­წ­ე­ვს სა­ჭ­მ­ე­ლ­ე­ბ­ი­სა და დე­ს­ე­რ­ტ­ე­ბ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბა, თუ­მ­ცა რო­დ­ე­ს­აც ასე ხდე­ბა, ვი­ნ­დ­ო­მ­ებ და კა­რ­გი გა­მ­ო­მ­დ­ის. მი­ყ­ვ­ა­რს, რო­ცა კე­რ­ძი არა მა­რ­ტო გე­მ­რ­ი­ე­ლ­ია, არ­ა­მ­ედ ლა­მ­ა­ზ­ად გა­მ­ო­ი­ყ­უ­რ­ე­ბა და მა­დ­ის აღ­მ­ძ­ვ­რ­ე­ლი სუ­რ­ნ­ე­ლი აქვს. ვე­რ­ი­დ­ე­ბი ხო­რ­ც­ე­უ­ლ­ის ჭა­მ­ას, მი­ყ­ვ­ა­რს თე­ვ­ზ­ე­უ­ლი და ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლ­ის კე­რ­ძ­ე­ბი. ვერც ჯა­ნ­ს­ა­ღ­ად კვე­ბ­ას ვა­ხ­ე­რ­ხ­ებ და ვერც ვა­რ­ჯ­ი­შ­ი­ს­თ­ვ­ის მო­ვ­ი­ც­ა­ლე, თუ­მ­ცა, ეს ჩემს წო­ნ­ა­ზე არ აი­ს­ა­ხ­ე­ბა და დი­ე­ტ­ის და­ც­ვა არ მი­წ­ე­ვს, რა­დ­გ­ან ბევრ ენ­ე­რ­გ­ი­ას ვხა­რ­ჯ­ავ და გა­რ­კ­ვ­ე­უ­ლ­წ­ი­ლ­ად, ამ­ა­ში ჩე­მი ყო­ფ­ი­ლი სპო­რ­ტ­სმ­ე­ნ­ო­ბა და გე­ნ­ე­ტ­ი­კა მი­წ­ყ­ო­ბს ხელს. ჟუ­რ­ნ­ალ „თბი­ლ­ი­ს­ლ­ე­ბ­ის“ ერ­თ­გ­ულ მკი­თხ­ვ­ე­ლს კი შე­ვ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ებ მა­რ­ტ­ი­ვ­ად მო­ს­ა­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ელ კერძს – ჩა­შ­უ­შ­ულ ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლს ყვე­ლ­ით, რო­მ­ე­ლ­იც ძა­ლ­ი­ან მი­ყ­ვ­ა­რს.


სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი:

🔸 3 ცა­ლი ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი

🔸 3 ცა­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა

🔸 3 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი, 2 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი, 1/3 ჭი­ქა ბრი­ნ­ჯი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი, 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, 1 კო­ნა რე­ჰ­ა­ნი

🔸 4 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი პა­რ­მ­ე­ზ­ა­ნი, მა­რ­ი­ლი და წი­წ­ა­კა – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

და­ჭ­ე­რ­ით ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი და წი­წ­ა­კა რგო­ლ­ე­ბ­ად, მწვა­ნ­ი­ლი, ნი­ო­რი და ხა­ხ­ვი კი – წვრი­ლ­ად. ზე­თ­ში მო­შ­უ­შ­ეთ ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი და და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­ყ­ლ­ე­ტ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი, ბრი­ნ­ჯი, შა­ქ­ა­რი, მა­რ­ი­ლი, წი­წ­ა­კა. შე­მ­დ­ეგ დადგით სა­შ­უ­ა­ლო ცე­ც­ხ­ლ­ზე და რო­ცა ბრი­ნ­ჯი და­რ­ბ­ი­ლ­დ­ე­ბა, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ მწვა­ნ­ი­ლი. ბო­ლ­ოს კი, სუ­ფ­რ­ა­ს­თ­ან გა­ტ­ა­ნ­ა­მ­დე, მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ულ კერძს ზე­მ­ო­დ­ან ყვე­ლი მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რა მინიშნებები გვიწინასწარმეტყველებს ბედნიერ მომავ...