კულინარია

ჭარხლისა და კვერცხის სალათა ბარბარა სამხარაძისგან

№14

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 13.04

ბარბარა სამხარაძის კერძი
დაკოპირებულია

გემრიელი სალათის რეცეპტი ბარბარა სამხარაძისგან 👇

ძა­ლ­ი­ან მი­ყ­ვ­ა­რს სა­ჭ­მ­ე­ლ­ე­ბ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბა და სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ო­ში ტრი­ა­ლი. ვხუმ­რ­ობ ხო­ლ­მე: ეს ჩემს გა­რ­ე­გ­ნ­ო­ბ­ა­ს­აც ეტ­ყ­ო­ბა-მე­თ­ქ­ი (იც­ი­ნ­ის). თუ­მ­ცა, უპ­ი­რ­ა­ტ­ე­ს­ო­ბ­ას მა­ი­ნც ახ­ალ ხილ-ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლს და ჯა­ნ­ს­აღ სა­კ­ვ­ე­ბს ვა­ნ­ი­ჭ­ებ. მი­ყ­ვ­ა­რს ნა­ტ­უ­რ­ა­ლ­ურ პრო­დ­უ­ქ­ტ­ე­ბ­ზე და­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი სა­კ­ვ­ე­ბი. ზო­გ­ა­დ­ად, გუ­რ­მ­ა­ნი ვარ და ქა­რ­თ­უ­ლი, მრა­ვ­ა­ლ­ფ­ე­რ­ო­ვ­ა­ნი კე­რ­ძ­ე­ბ­ის მო­ყ­ვ­ა­რ­უ­ლი. დი­ე­ტ­ა­ზე ყო­ფ­ნა არ მი­ყ­ვ­ა­რს, თუ­მ­ცა, წო­ნ­ა­ში და­კ­ლ­ე­ბ­ის მი­ზ­ნ­ით და­ვ­ი­ც­ა­ვი და ცო­ტა მო­ვ­ი­კ­ე­ლი. ახ­ლა კი გა­ს­წ­ა­ვ­ლ­ით ჭა­რ­ხ­ლ­ი­სა და კვე­რ­ც­ხ­ის სა­ა­გ­ზ­ა­ფ­ხ­უ­ლო მა­რ­ტ­ი­ვი და სა­ს­ი­ა­მ­ო­ვ­ნო გე­მ­ოს სა­ლ­ა­თ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ას, რო­მ­ე­ლ­ს­აც არც ბე­ვ­რი ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტი უნ­და და დიდ დრო­ს­აც წა­გ­ა­რ­თ­მ­ე­ვთ.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 300 გრა­მი მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი ჭა­რ­ხ­ა­ლი, 2 ცა­ლი მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი კვე­რ­ც­ხი, 1 ცა­ლი მჟა­ვე კი­ტ­რი, 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი მა­ი­ო­ნ­ე­ზი, 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მდო­გ­ვი, 1 კო­ნა კა­მა, 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი კი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი ჭა­რ­ხ­ა­ლი და მჟა­ვე კი­ტ­რი პა­ტ­ა­რა კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და­ჭ­ე­რ­ით. მო­გ­რ­ძ­ოდ და­ჭ­ე­რ­ით მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი კვე­რ­ც­ხი. აუ­რ­ი­ეთ ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ში და და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი, მდო­გ­ვი, მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, არ­ა­ჟ­ა­ნი და მა­ი­ო­ნ­ე­ზი. ლა­მ­ა­ზი რომ იყ­ოს, მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ახ­ალ სა­ლ­ა­თ­ის ფუ­რ­ც­ლ­ე­ბ­ზე, ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­დ­ეთ მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი კვე­რ­ც­ხ­ის ნა­ჭ­ე­რი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №18

3-9 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის ჰოროსკოპი 3-9 მაისი