კულინარია

ბულგარული წიწაკის, კარტოფილისა და კვერცხის მობრაწულა კახა კუხიანიძისგან

№22

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 10.06

კახა კუხიანიძის კერძი
დაკოპირებულია

მი­ყ­ვ­ა­რს სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ო­ში ექ­ს­პ­ე­რ­ი­მ­ე­ნ­ტ­ე­ბი, ვი­გ­ო­ნ­ებ, ვუ­ხ­ა­მ­ებ გე­მ­ო­ე­ბს და კა­რ­გ­ა­დ­აც გა­მ­ო­მ­დ­ის. გუ­რ­მ­ა­ნ­იც ვარ. რო­გ­ო­რც კი სა­ჭ­მ­ლ­ის სუ­ნი მცემს, ეგ­რ­ე­ვე კუ­ჭ­ის მო­ნა ვხდე­ბი. წო­ნ­ის პრო­ბ­ლ­ე­მა არ მა­წ­უ­ხ­ე­ბს, რა­დ­გ­ან სწრა­ფ­ად არ ვი­მ­ა­ტ­ებ. თან, ვვა­რ­ჯ­ი­შ­ობ. რო­ცა ჩე­მი ხე­ლ­ით ვა­მ­ზ­ა­დ­ებ, მგო­ნ­ია, გა­ნ­ს­ხ­ვ­ა­ვ­ე­ბ­უ­ლ­ად გე­მ­რ­ი­ე­ლი გა­მ­ო­მ­დ­ის. სა­ნ­ამ კერძს და­ვ­ა­გ­ე­მ­ო­ვ­ნ­ებ, სუ­ნ­ით ვხვდე­ბი, რა­მ­დ­ე­ნი სჭი­რ­დ­ე­ბა. ას­ეა ჩა­ი­ში შა­ქ­რ­ის ჩა­ყ­რ­ა­ზ­ეც – სა­ნ­ამ გე­მ­ოს გა­ვ­ი­გ­ებ, სუ­ნ­ით ვხვდე­ბი, რა­მ­დ­ე­ნ­ად და­ტ­კ­ბა და რა­მ­დ­ე­ნი შა­ქ­ა­რი უნ­და და­ვ­ა­მ­ა­ტო. ახ­ლა კი გა­ს­წ­ა­ვ­ლ­ით წი­წ­ა­კ­ის, კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ი­სა და კვე­რ­ც­ხ­ის მო­ბ­რ­ა­წ­უ­ლ­ას რე­ც­ე­პ­ტს, რო­მ­ე­ლ­იც ჩე­მი ექ­ს­პ­ე­რ­ი­მ­ე­ნ­ტ­ი­დ­ან ერთ-ერ­თ­ია.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი: 3 ცა­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, 5 კვე­რ­ც­ხი, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 1 ცა­ლი წი­თ­ე­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, 2 ჭი­ქა ზე­თი, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი გა­თ­ა­ლ­ეთ, გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ და და­ჭ­ე­რ­ით თხელ ფი­რ­ფ­ი­ტ­ე­ბ­ად. ქვა­ბ­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით ზე­თი, და­ა­ყ­ა­რ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი და მა­ღ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე შე­წ­ვ­ით, სა­ნ­ამ ბო­ლ­ო­მ­დე და­რ­ბ­ი­ლ­დ­ე­ბა. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი და ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა. გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ ცე­ც­ხ­ლ­ზე, და­ა­ხ­ლ­ო­ე­ბ­ით 5 წუ­თი. შე­მ­დ­ეგ გა­დ­მ­ო­დ­გ­ით და სა­წ­უ­რ­ზე და­წ­უ­რ­ეთ, რომ ზე­დ­მ­ე­ტი ცხი­მი მო­ა­ც­ი­ლ­ოთ. კვე­რ­ც­ხი ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ მა­რ­ი­ლ­თ­ან ერ­თ­ად და და­ა­ს­ხ­ით კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლს, ჩა­ა­ბ­რ­უ­ნ­ეთ ქვა­ბ­ში და და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე შე­წ­ვ­ით ჯერ ერ­თი მხრი­დ­ან, შე­მ­დ­ეგ – მე­ო­რ­ე­დ­ან. ეც­ა­დ­ეთ, ამ­ო­ბ­რ­უ­ნ­ე­ბ­ი­ს­ას ფო­რ­მა შე­უ­ნ­ა­რ­ჩ­უ­ნ­დ­ეს, ზე­მ­ო­დ­ან კი და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №24

14- 20 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

რკინადეფიციტური ანემია

როგორ მოვიქცეთ რკინადეფიციტური ანემიის დროს