კულინარია

ბროკოლის საზაფხულო სალათა მარკუს მეტრეველისგან

№30

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 04.08

თევზის სალათა
დაკოპირებულია

მარკუს მეტრეველი საყვარელი კერძის რეცეპტს ,,თბილისელებს" უზიარებს👇

სა­კ­ვ­ე­ბ­ის მი­ღ­ე­ბა ჩე­მ­თ­ვ­ის ერთ–ერ­თი ყვე­ლ­ა­ზე სა­ს­ი­ა­მ­ო­ვ­ნო რი­ტ­უ­ა­ლ­ია, რო­მ­ე­ლ­იც მა­ძ­ლ­ე­ვს ენ­ე­რ­გ­ი­ას, კარგ გა­ნ­წ­ყ­ო­ბ­ას და სი­ჯ­ა­ნ­ს­ა­ღ­ეს. მი­ყ­ვ­ა­რს სა­ლ­ა­თ­ე­ბ­ის გა­კ­ე­თ­ე­ბა, ვა­მ­ზ­ა­დ­ებ კარგ ბე­რ­ძ­ნ­ულ სა­ლ­ა­თ­ა­სა და ბე­რ­ძ­ნ­ულ „გი­რ­ოს“ ანუ შა­უ­რ­მ­ას – ოღ­ო­ნდ ჯა­ნ­ს­ა­ღს, ას­ე­ვე, უგ­ე­მ­რ­ი­ე­ლ­ეს რა­ჭ­ულ ლო­ბ­ი­ოს მჭა­დ­თ­ან ერ­ა­თ­ად. რაც შე­ე­ხ­ე­ბა მს­ო­ფ­ლ­იო გა­ს­ტ­რ­ო­ნ­ო­მ­ი­ას, სა­თ­ა­ვ­ე­ში ვა­ყ­ე­ნ­ებ ქა­რ­თ­ულ კე­რ­ძ­ე­ბს. ჩე­მ­თ­ვ­ის ქა­რ­თ­უ­ლი კუ­ლ­ი­ნ­ა­რ­ია და კე­რ­ძ­ე­ბი არ­ის გე­მ­ო­ე­ბ­ის ორ­გ­ა­ზ­მი, რო­მ­ე­ლ­იც არ­ა­ს­დ­რ­ოს აღ­წ­ე­ვს კუ­ლ­მ­ი­ნ­ა­ც­ი­ას! გე­მ­ო­ში მო­გ­ზ­ა­უ­რ­ო­ბა და აღ­მ­ა­ფ­რ­ე­ნ­აა. შე­მ­დ­ეგ დიდ პა­ტ­ი­ვს ვცემ ია­პ­ო­ნ­ურ-ჩი­ნ­ურ სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ოს ანუ ძა­ლ­ი­ან მი­ყ­ვ­ა­რს აზ­ი­უ­რი და რა­ს­ა­კ­ვ­ი­რ­ვ­ე­ლ­ია, ბე­რ­ძ­ნ­უ­ლი, ეგ­ე­ო­ს­ის ზღვის უგ­ე­მ­რ­ი­ე­ლ­ე­სი თე­ვ­ზ­ე­უ­ლ­ო­ბა. წო­ნ­ა­ზე კი დიდ გა­ვ­ლ­ე­ნ­ას ახ­დ­ე­ნს გე­ნ­ე­ტ­ი­კა. რა­ს­ა­კ­ვ­ი­რ­ვ­ე­ლ­ია, ამ­ა­ს­თ­ან ერ­თ­ად, სა­ჭ­ი­რ­ოა ინ­ტ­ე­ნ­ს­ი­უ­რი ვა­რ­ჯ­ი­ში, სწო­რი კვე­ბა, წყა­ლი, კა­რ­გი ძი­ლი, და­ს­ვ­ე­ნ­ე­ბა და ბუ­ნ­ე­ბ­ა­ს­თ­ან ჰა­რ­მ­ო­ნ­ი­უ­ლი ად­ა­პ­ტ­ი­რ­ე­ბა. ჯა­ნ­ს­ა­ღი კვე­ბა აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ე­ლ­ია, რომ ორ­გ­ა­ნ­ი­ზ­მი ჯა­ნ­ს­ა­ღ­ად გე­მ­ს­ა­ხ­უ­რ­ოს. რო­დ­ე­ს­აც ად­ა­მ­ი­ა­ნს წლე­ბი ემ­ა­ტ­ე­ბა, მით უმ­ე­ტ­ეს, უნ­და და­ი­ც­ვ­ას სწო­რი კვე­ბ­ის დე­ტ­ა­ლ­ე­ბი. რო­დ­ე­ს­აც თი­ნ­ე­ი­ჯ­ე­რი ხარ, ამ დროს ორ­გ­ა­ნ­ი­ზ­მი პა­ტ­ა­რა ამ­ო­ვ­ა­რ­დ­ნ­ე­ბს გპა­ტ­ი­ო­ბს. შე­მ­ო­გ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბთ მა­რ­ტ­ი­ვ­ად მო­ს­ა­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ელ სა­ლ­ა­თ­ის რე­ც­ე­პ­ტს, რო­მ­ე­ლ­იც ცხე­ლ ზა­ფ­ხ­უ­ლ­ში სა­ს­ი­ა­მ­ო­ვ­ნო მი­ს­ა­რ­თ­მ­ე­ვ­ია.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი:

🔸 8 ნა­ჭ­ე­რი ბე­კ­ო­ნი

🔸 2 თა­ვი და­ჭ­რ­ი­ლი ბრო­კ­ო­ლი

🔸 1 ჭი­ქა გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი „ჩე­დ­ა­რი“

🔸 1 თა­ვი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი

🔸 მე­ო­თ­ხ­ე­დი ჭი­ქა წი­თ­ე­ლი ღვი­ნ­ის ძმა­რი

🔸 ცოტა შა­ქ­ა­რი

🔸 2 ჩა­ის კო­ვ­ზი და­ფ­ქ­უ­ლი შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მა­რ­ი­ლი

🔸 ორი მე­ს­ა­მ­ე­დი ჭი­ქა მა­ი­ო­ნ­ე­ზი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ახ­ა­ლ­გ­ა­მ­ო­წ­უ­რ­უ­ლი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ბე­კ­ო­ნი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ღრმა ტა­ფ­ა­ში და შე­წ­ვ­ით სა­შ­უ­ა­ლ­ო­ზე მა­ღ­ალ ტე­მ­პ­ე­რ­ა­ტ­უ­რ­ა­ზე, თა­ნ­ა­ბ­რ­ად და­ბ­რ­ა­წ­ვ­ა­მ­დე. და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ თა­ს­ში და და­ა­მ­ა­ტ­ეთ ბრო­კ­ო­ლი, ყვე­ლი და და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი. ცა­ლ­კე თა­ს­ში აუ­რ­ი­ეთ წი­თ­ე­ლი ღვი­ნ­ის ძმა­რი, შა­ქ­ა­რი, პი­ლ­პ­ი­ლი, მა­რ­ი­ლი, მა­ი­ო­ნ­ე­ზი და ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი. სა­კ­მ­ა­ზი შე­უ­რ­ი­ეთ სა­ლ­ა­თ­ას და მი­რ­თ­მ­ე­ვ­ა­მ­დე მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო