კულინარია

ბროკოლის სალათა მოცვით, ნუშითა და თაფლით სალომე ბაკურაძისგან

№34

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 02.09, 2022 წელი

სალომე ბაკურაძის კერძი
დაკოპირებულია

სალომე ბაკურაძე საყვარელი კერძის რეცეპტს ,,თბილისელებს" უზიარებს 👇

ჩე­მი და წო­ნ­ის ჭი­დ­ა­ო­ბა მთე­ლი ცხო­ვ­რ­ე­ბა გრძე­ლ­დ­ე­ბა. ვფი­ქ­რ­ო­ბ­დი, ამ პრო­ბ­ლ­ე­მ­ას ვე­ღ­ა­რ­ა­ს­ო­დ­ეს მო­ვ­ე­რ­ე­ო­დი, თუ­მ­ცა სწო­რი კვე­ბ­ით, მა­ს­ა­ჟ­ითა და მო­ნ­დ­ო­მ­ე­ბ­ით და­ვ­ი­კ­ე­ლი და ბე­დ­ნ­ი­ე­რი ვარ. ეს, ნა­წ­ი­ლ­ო­ბ­რ­ივ, ვა­რ­ჯ­ი­შ­ის და­მ­ს­ა­ხ­უ­რ­ე­ბ­ა­ც­აა. თა­ვ­ი­დ­ან სპორტს დი­დი ენ­თ­უ­ზ­ი­ა­ზ­მ­ით მი­ვ­ყ­ე­ვი, მა­გ­რ­ამ მე­რე მო­მ­წ­ყ­ი­ნ­და. უბ­რ­ა­ლ­ოდ, ვცდი­ლ­ობ, ვა­კ­ო­ნ­ტ­რ­ო­ლო მა­და და გვი­ან მი­რ­თ­მ­ე­ვ­ა­ს­აც მო­ვ­ე­რ­ი­დო. რაც შე­ე­ხ­ე­ბა სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ოს, ჩე­მ­გ­ან შეფ-მზა­რ­ე­უ­ლი არ გა­მ­ო­ვა, მა­გ­რ­ამ ტრა­დ­ი­ც­ი­ულ ეკ­რ­ძ­ე­ბს გა­დ­ა­ს­ა­რ­ე­ვ­ად ვა­მ­ზ­ა­დ­ებ და მი­ვ­ი­რ­თ­მ­ევ კი­დ­ეც (იც­ი­ნ­ის). ძა­ლ­ი­ან მი­ყ­ვ­ა­რს სა­ზ­ა­ფ­ხ­უ­ლო, პი­კ­ა­ნ­ტ­უ­რი გე­მ­ოს სა­ლ­ა­თ­ე­ბი და ამ­ი­ტ­ომ ჟუ­რ­ნ­ა­ლ­ის ერ­თ­გ­ულ მკი­თ­ხ­ვ­ე­ლ­ე­ბ­ს და გუ­რ­მ­ან ად­ა­მ­ი­ა­ნ­ე­ბს შე­მ­ი­ძ­ლ­ია, შე­ვ­თ­ა­ვ­ა­ზო ბრო­კ­ო­ლ­ის სა­ლ­ა­თა მო­ც­ვ­ით.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი:

🔸 1 თა­ვი ბრო­კ­ო­ლი

🔸 1 პა­ტ­ა­რა თა­ვი ყვა­ვ­ი­ლ­ო­ვ­ა­ნი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო

🔸 სა­მი მე­ო­თ­ხ­ე­დი ჭი­ქა მო­ც­ვი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჭი­ქა და­ჭ­რ­ი­ლი ნუ­ში

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი თა­ფ­ლი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჭი­ქა მა­ი­ო­ნ­ე­ზი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ბრო­კ­ო­ლი და­ჭ­ე­რ­ით პა­ტ­არ-პა­ტ­ა­რა ნა­წ­ი­ლ­ე­ბ­ად. ყვა­ვ­ი­ლ­ო­ვ­ან კო­მ­ბ­ო­ს­ტ­ოს ამ­ო­ა­ჭ­ე­რ­ით შუ­ა­გ­უ­ლი და და­ნ­ა­რ­ჩ­ე­ნი ნა­წ­ი­ლი და­ჭ­ე­რ­ით. ნუ­ში მო­ხ­ა­ლ­ეთ სა­შ­უ­ა­ლო ტე­მ­პ­ე­რ­ა­ტ­უ­რ­ა­ზე, თან ხში­რ­ად ურ­ი­ეთ. გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ სა­ს­ა­ლ­ა­თე თა­ს­ში მო­ც­ვ­თ­ან ერ­თ­ად. პა­ტ­ა­რა თა­ს­ში აუ­რ­ი­ეთ მა­ი­ო­ნ­ე­ზი, თა­ფ­ლი და ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი. მო­ა­ს­ხ­ით სა­კ­მ­ა­ზი და კა­რ­გ­ად ამ­ო­უ­რ­ი­ეთ.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი