კულინარია

ბლომანჟე ხილით სოფო ბედიასგან

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 31.07, 2022 წელი

სოფო ბედიას კერძი
დაკოპირებულია

სოფო ბედია საყვარელი კერძის რეცეპტს ,,თბილისელებს" უზიარებს 👇

მი­ყ­ვ­ა­რს გე­მ­რ­ი­ე­ლი სა­ჭ­მ­ე­ლ­ე­ბ­ის კე­თ­ე­ბა, რო­ცა ამ­ის დრო მაქვს. ჩემს ოჯ­ა­ხ­ში ხში­რ­ად მო­დ­ი­ან სტუ­მ­რ­ე­ბი და ვცდი­ლ­ობ, ჩე­მი მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი კე­რ­ძ­ე­ბ­ი­თა და დე­ს­ე­რ­ტ­ე­ბ­ით გა­ვ­უ­მ­ა­ს­პ­ი­ნ­ძ­ლ­დე. სა­კ­მ­ა­ოდ კა­რ­გი ხე­ლი მაქვს და ყვე­ლ­ა­ფ­ე­რი გე­მ­რ­ი­ე­ლი გა­მ­ო­მ­დ­ის. ას­ე­ვე, მი­ყ­ვ­ა­რს ჯა­ნ­ს­ა­ღი პრო­დ­უ­ქ­ტ­ით მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი სა­ჭ­მ­ე­ლი და ვცდი­ლ­ობ, ზო­მ­ი­ე­რ­ად და მსუ­ბ­უ­ქ­ად ვი­კ­ვ­ე­ბო, მით უმ­ე­ტ­ეს, ზა­ფ­ხ­უ­ლ­ის პე­რ­ი­ო­დ­ში. ამ­ით სა­კ­უ­თ­არ ჯა­ნ­მ­რ­თ­ე­ლ­ო­ბ­ა­ზ­ეც ვზრუ­ნ­ავ, გა­რ­ე­გ­ნ­ო­ბ­ა­ზ­ეც და ზა­მ­თ­ა­რ­ში და­გ­რ­ო­ვ­ე­ბ­ულ ზე­დ­მ­ეტ კი­ლ­ო­გ­რ­ა­მ­ე­ბ­ს­აც ვი­შ­ო­რ­ებ. მი­ნ­და, „თბი­ლ­ი­ს­ე­ლ­ე­ბ­ის“ მკი­თ­ხ­ვ­ე­ლ­ე­ბს გა­ვ­უ­ზ­ი­ა­რო უგ­ე­მ­რ­ი­ე­ლ­ე­სი სა­ზ­ა­ფ­ხ­უ­ლო დე­ს­ე­რ­ტ­ის რე­ც­ე­პ­ტი – ბლო­მ­ა­ნ­ჟე ხი­ლ­ით, რო­მ­ე­ლ­იც ცხელ დღე­ე­ბ­ში უნ­ა­ზ­ე­სი და უმ­ს­უ­ბ­უ­ქ­ე­სი მი­ს­ა­რ­თ­მ­ე­ვ­ია.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2 ჭი­ქა მო­უ­ხ­დ­ე­ლი რძე

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ვა­ნ­ი­ლ­ის ეს­ე­ნ­ც­ია

🔸 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სი­მ­ი­ნ­დ­ის ფქვი­ლი

🔸 მწი­კ­ვი მა­რ­ი­ლი

🔸 ნე­ბ­ი­ს­მ­ი­ე­რი კე­ნ­კ­რა ან ხი­ლი, რო­მ­ე­ლ­იც გი­ყ­ვ­ა­რთ.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

1/4 ჭი­ქა რძე გა­დ­ა­ი­ნ­ა­ხ­ეთ, და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი რძე ქვა­ბ­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით და სა­შ­უ­ა­ლო ტე­მ­პ­ე­რ­ა­ტ­უ­რ­ა­ზე და­დ­გ­ით. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ შა­ქ­ა­რი, ცოტა მა­რ­ი­ლი და ვა­ნ­ი­ლი. ურ­ი­ეთ მუ­დ­მ­ი­ვ­ად. რო­ცა დუ­ღ­ი­ლს და­ი­წ­ყ­ე­ბს, გა­ზ­ქ­უ­რ­ას და­უ­წ­ი­ეთ. თა­ს­ში და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი რძე და სი­მ­ი­ნ­დ­ის ფქვი­ლი ერ­თ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ და ქვა­ბ­ში მდუ­ღ­ა­რე რძეს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ. ურ­ი­ეთ მუ­დ­მ­ი­ვ­ად. რო­ცა გა­ს­ქ­ე­ლ­დ­ე­ბა, ის უკ­ვე მზა­დ­აა. ჩა­ა­ს­ხ­ით ფო­რ­მ­ე­ბ­ში და გა­ა­გ­რ­ი­ლ­ეთ. რო­ცა ოთ­ა­ხ­ის ტე­მ­პ­ე­რ­ა­ტ­უ­რ­ი­სა გა­ხ­დ­ე­ბა, ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ლ­ა­გ­ეთ კე­ნ­კ­რა ან სა­ს­უ­რ­ვ­ე­ლი ხი­ლი და რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე სა­ა­თ­ით მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ.

გემრიელად მიირთვით!


მსგავსი სიახლეები

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №40

2-8 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ასტროლოგიური
პროგნოზი

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი