კულინარია

არაჟნის დესერტი ატმით

№34

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 05.09

არაჟნის დესერტი
დაკოპირებულია

უგემრიელესი დესერტის რეცეპტს ,,თბილისელები" გიზიარებთ 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 150 გრა­მი ფქვი­ლი

🔸 75 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 75 გრა­მი შა­ქ­ა­რი (ცომისთვის), 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ცო­მ­ის გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი

🔸 500 გრა­მი ატ­ა­მი

🔸 600 გრა­მი არა­ჟ­ა­ნი

🔸 2 შე­კ­ვ­რა პუ­დ­ი­ნ­გი, 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი

🔸 500 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე, 200 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ატ­მ­ის წვე­ნი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი და­ჭ­რ­ი­ლი ნუ­შის ფანტელი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ჯერ მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ცო­მი – ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ში შე­უ­რ­ი­ეთ ცომის ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტები, და­ა­მ­რ­გ­ვ­ა­ლ­ეთ და შე­ა­ხ­ვ­ი­ეთ ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნ­ში.

აი­ღ­ეთ ფო­რ­მა, უკ­ე­თ­ე­ს­ია მრგვა­ლი. წა­უ­ს­ვ­ით ცხი­მი, მა­ს­ში ჩა­დ­ეთ ცო­მი და გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ. ჩა­ჩ­ხ­ვ­ლ­ი­ტ­ეთ ჩა­ნ­გ­ლ­ით და სა­ნ­ამ ში­გ­თ­ა­ვ­სს მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ე­ბთ, მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ.

ატ­ა­მი გა­თ­ა­ლ­ეთ და და­ჭ­ე­რ­ით. და­ა­ლ­ა­გ­ეთ თა­ს­ზე მო­თ­ა­ვ­ს­ე­ბ­ულ სა­წ­უ­რ­ზე ისე, რომ გა­მ­ო­ყ­ო­ფ­ი­ლი წვე­ნი მო­გ­რ­ო­ვ­დ­ეს. 300 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე და პუ­დ­ი­ნ­გი შე­უ­რ­ი­ეთ ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ში. აუ­რ­ი­ეთ, ას­ე­ვე, 200 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე და შა­ქ­ა­რი. და­დ­გ­ით ცე­ც­ხ­ლ­ზე და მი­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ ად­უ­ღ­ე­ბ­ა­მ­დე. ცხე­ლ­ი­ვე ჩა­ა­ს­ხ­ით პუ­დ­ი­ნ­გ­ი­ან მა­ს­ა­ში და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ის­ევ და­დ­გ­ით და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე და შე­ა­ს­ქ­ე­ლ­ეთ. გა­დ­მ­ო­ი­ღ­ეთ. გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ. ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ და თქვე­ფ­ი­თ­ვე შე­უ­რ­ი­ეთ ჯერ ატ­მ­ის წვე­ნი, შე­მ­დ­ეგ არ­ა­ჟ­ა­ნი. ეს მა­სა წა­უ­ს­ვ­ით ცო­მ­ის ზე­დ­ა­პ­ი­რს და მთლი­ა­ნ­ად და­ფ­ა­რ­ეთ ატ­მ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ით. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 175 გრა­დ­უ­ს­ზე 1 სა­ა­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი ნუ­შ­ის ფა­ნ­ტ­ე­ლი.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...